Godkjenning av et tilsetningsstoff i fôr til slaktekylling, slaktekalkun, andre fjørfe og griser

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 887/2009 av 25. september 2009 om godkjenning av en stabilisert form av 25-hydroksycholecalsiferol som tilsetningsstoff i fôr til slaktekylling, slaktekalkun, andre fjørfe og griser

Commission Regulation (EC) No 887/2009 of 25 September 2009 concerning the authorisation of a stabilised form of 25-hydroxycholecalciferol as a feed additive for chickens for fattening, turkeys for fattening, other poultry and pigs

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 7.5.2010

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.3.2010)

Sammendrag av innhold
Rettsakten omhandler godkjenning av Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 som tilsetningsstoff til bruk i purkefôr. Preparatet er tidligere godkjent brukt i fôr til avvent smågris, storfe til slakt og melkekuer.

Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningstoffer, den funksjonelle gruppen Tarmstabiliserende stoffer og har identifikasjonsnr. 4b1710. Godkjenningen er gitt til firmaet Prosol SpA med varighet til 19.10.2019.

EFSA har vurdert preparatet og finner det trygt for folkehelsen, dyrehelsen og miljøet. De bekrefter at det har gunstig effekt på kullvekt og vekten til den enkelte smågrisen i kullet. Det er angitt analysemetode for preparatet.

Godkjenningen er i samsvar med vedtak i den faste komité for matvarekjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer.

Merknader
Rettsakten krever endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer. Endringen foretas i vedlegg II, den blir sendt på høring sammen med andre rettsakter på området og med 6 ukers høringsfrist.

Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet. Fôrindustrien vil ha et nytt anvendelsesområde for et preparat som allerede er i bruk. Økt kullvekt ved fødsel vil være gunstig for smågrisprodusentene da smågris med normal/høg fødselsvekt har større overlevelsesevne enn grisunger som er små ved fødselen. Preparatet kan i så måte medvirke til bedre produksjonsøkonomi.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært tvurdert av Spesialutvaget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet finner rettsakten relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
25.09.2009
Anvendelsesdato i EU
16.10.2009

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 18, 26.3.2015, p. 208-210
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
12.03.2010
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
13.03.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
13.03.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009R0887
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro