Godkjenning av L-valin produsert av C. glutamicum CGMCC 7.358 som tilsetningsstoff i fôr til alle dyrearter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/719 av 30. april 2021 om godkjenning av L-valin framstilt av Corynebacterium glutamicum CGMCC 7.358 som tilsetjingsstoff i fôr til alle dyreartar

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/719 of 30 April concerning the authorisation of L-valine produced by Corynebacterium glutamicum CGMCC 7.358 as a feed additive for all animal species

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 10.12.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 16.3.2022)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder godkjenning av aminosyren L-valin produsert ved hjelp av ikke-genmodifisert stamme av Corynebacterium glutamicum (CGMCC 7.358). Aminosyre er godkjent som ernæringsmessig tilsetningsstoff i fôr og drikkevann for alle dyr. Bakteriestammen oppfyller QPS kriteriene (ikke toksisk eller resistent for antibiotika). EFSA vurderer tilsetningsstoffet som trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø. Tilsetningsstoffet er en effektiv aminosyrekilde, men for å være effektiv ved tilsetning i fôr til drøvtyggere bør det beskyttes mot degradering i tarmen.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EU



eu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
22.04.2021
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
30.04.2021
Anvendelsesdato i EU
23.05.2021

EØS



EFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
09.09.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
10.12.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
11.12.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
11.12.2021

Norge



norge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata Pro



Lovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R0719
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro