Godkjenning av natriumbenzoat som fôrtilsetningsstoff til avvendte smågriser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 496/2011 av 20. mai 2011 om godkjenning av natriumbenzoat som fôrtilsetningsstoff til avvendte smågriser (innehaver av godkjenningen er Kemira Oyj)

Commission Implementing Regulation (EU) No 496/2011 of 20 May 2011 concerning the authorisation of sodium benzoate as a feed additive for weaned piglets

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 8.5.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.4.2012)

Sammendrag av innhold
Rettsakten omhandler godkjenning av natriumbenzoat, et nytt tilsetningsstoff i fôr til avvent smågris. Preparatet er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer, den funksjonelle gruppen Andre zootekniske tilsetningsstoffer, med tilføyelse om at det forbedrer dyras produksjonsevne. Det har identifikasjonsnr. 4d5. Preparatet er et rent natriumsalt og skal inneholde > 99,9% av dette.

Preparatet er vurdert av European Food Saftey Authority (EFSA) som finner det trygt for folkehelse, dyrehelse og for miljøet. Det viser også en gunstig effekt på fôrutnyttelse og tilvekst hos smågrisene. Natriumbenzoat skal ikke blandes i fôr som inneholder benzosyre eller andre benzosyresalter. Tilskuddsfôr som inneholder preparatet skal ikke gis til smågris som sådan, men blandes inn i fôret. Det anbefales et minste innhold på 4 000 mg/kg fôr, og det skal brukes til smågris inntil ca 35 kg levendevekt. Videre anbefales det å benytte verneutstyr, briller, hansker og støvmaske, når preparatet håndteres.

Godkjenningen er gitt i samsvar med vedtak i den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen, seksjon fôrvarer. Den har varighet til 10.06.2021.

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer (fôrtilsetningsstoff-forskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten godkjenner et nytt tilsetningsstoff til bruk i smågrisfôr. Det kan derfor være aktuelt for Mattilsynet å føre tilsyn med det, dersom fôrindustrien velger å ta det i bruk.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse– og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Organiske salter er kjent som fôrtilsetningsstoffer som gir bedre fôrutnyttelse hos smågris, ved å skape miljø i tarmen som begrenser uheldig og fremmer ønsket bakterievekst. Bruk av fôr tilsatt natriumbenzoat må imidlertid ikke føre til at hygienen i smågrisproduksjonen blir dårligere. Dette bør Mattilsynet være oppmerksom på ved sine tilsyn. Likeså hvordan tilskuddsfôr som inneholder preparatet blir tildelt smågrisene.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
20.05.2011
Anvendelsesdato i EU
10.06.2011

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 47, 25.8.2016, p. 137-138
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.01.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
30.03.2012
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
26.04.2012
Anvendes fra i Norge
01.05.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011R0496
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro