Katalog over fôrvarer: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2022/1104 av 1. juli 2022 om endring av forordning (EU) 68/2013 om katalogen over fôrvarer

Comission Regulation (EU) 2022/1104 of 1 July 2022 amending Regulation (EU) No 68/2013 on the Catalogue of feed materials

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 4.7.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordning, dansk utgave)

(1) Siden den seneste revision af fortegnelsen over fodermidler i henhold til Kommissionens forordning (EU) nr. 68/2013, der blev offentliggjort i 2017, har de relevante repræsentanter for de europæiske foderstofbrancher i samråd med andre interesserede parter, i samarbejde med de kompetente nationale myndigheder og under hensyntagen til erfaringerne fra udtalelser afgivet af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet samt til den videnskabelige og teknologiske udvikling udarbejdet ændringer til fortegnelsen over fodermidler.

(2) Disse ændringer vedrører præciseringer af de almindelige bestemmelser, nye angivelser for behandlingsprocesser og fodermidler og tilpasninger af eksisterende angivelser. Der bør navnlig for visse nye fodermidler fastsættes særlige bestemmelser om beskrivelsen, maksimumsgrænser for indholdet af kemiske urenheder og oplysninger om de obligatoriske angivelser, jf. artikel 16, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 767/2009, for at tilvejebringe mere detaljerede oplysninger om de pågældende produkters egenskaber. For at fremme valoriseringen af visse fodermidler fra bioøkonomi-, fødevare- eller biobrændselsektoren bør sådanne fodermidler snarere benævnes »sideprodukter« end »biprodukter«, da sidstnævnte har en nedsættende karakter. Denne omformulering bør dog ikke finde anvendelse på animalske biprodukter, der er omfattet af anvendelsesområdet for forordning (EF) nr. 1069/2009. Endvidere bør bestemmelserne i bilaget til forordning (EU) nr. 68/2013 om produkter og biprodukter fremkommet ved fermentering ændres for bedre at afspejle de forskellige typer fermenteringsprodukter.

(3) Ændringerne af fortegnelsen over fodermidler bør tage hensyn til bestemmelserne i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/758 for så vidt angår visse produkters status, herunder de deri fastsatte overgangsforanstaltninger. Navnlig fastsættes det i gennemførelsesforordning (EU) 2021/758, at produkterne natriumcitrater, kaliumcitrater, sorbitol, mannitol og calciumhydroxid er fodertilsætningsstoffer, der skal trækkes tilbage fra markedet i henhold til artikel 10, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1831/2003, samtidig med at de også er opført i fortegnelsen over fodermidler. For at tage hensyn til den retlige usikkerhed med hensyn til klassificeringen af disse tilsætningsstoffer er der i gennemførelsesforordning (EU) 2021/758 fastsat en overgangsperiode indtil den 30. maj 2028 for deres tilbagetrækning fra markedet og anvendelse. Dette bør gøre det muligt for interesserede parter at indgive nye ansøgninger om godkendelse af de pågældende fodertilsætningsstoffer i henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003. Den deraf følgende fjernelse af de pågældende produkter fra fortegnelsen over fodermidler bør derfor ledsages af en tilsvarende overgangsperiode for så vidt angår deres markedsføring og anvendelse som fodermidler.

(4) Endvidere fastsættes det i gennemførelsesforordning (EU) 2021/758, at produkterne xylitol, ammoniumlactat og ammoniumacetat, der er opført i fortegnelsen over fodermidler, er fodertilsætningsstoffer, der er omfattet af forordning (EF) nr. 1831/2003. Som følge af klassificeringen af disse produkter som fodertilsætningsstoffer i henhold til gennemførelsesforordning (EU) 2021/758 bør der fastsættes en overgangsperiode som den, der er fastsat i nævnte gennemførelsesforordning, for at give interesserede parter mulighed for at tilpasse sig disse produkters nye status og indgive en ny ansøgning om godkendelse af de pågældende fodertilsætningsstoffer i henhold til de procedurer, der er fastsat i forordning (EF) nr. 1831/2003.

(5) Betingelserne i artikel 26, stk. 4, i forordning (EF) nr. 767/2009 er opfyldt.

(6) På grund af det meget store antal ændringer af forordning (EU) nr. 68/2013 bør bilaget til samme forordning af hensyn til sammenhæng, klarhed og forenkling erstattes.

(7) De erhvervsdrivendes administrative byrde bør reduceres ved at fastsætte en tilstrækkelig lang frist, der muliggøre en glidende ændring af mærkningen, for at undgå unødig forstyrrelse af handelspraksis.

(8) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
01.07.2022
Anvendelsesdato i EU
24.07.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet