Godkjenning av visse preparater som fôrtilsetning til alle dyrearter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1119/2012 av 29. november 2012 om godkjenningen av preparater av Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5 DSM 11673, Pediococcus pentosaceus DSM 23376, NCIMB 12455 og NCIMB 30168, Lactobacillus plantarum DSM 3676 og DSM 3677 og Lactobacillus buchneri DSM 13573 som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) No 1119/2012 of 29 November 2012 concerning the authorisation of preparations of Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M DSM 11673, Pediococcus pentosaceus DSM 23376, NCIMB 12455 and NCIMB 30168, Lactobacillus plantarum DSM 3676 and DSM 3677 and Lactobacillus buchneri DSM 13573 as feed additives for all animal species

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 20.6.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.6.2013)

Sammendrag av innhold
Rettsakten omhandler re-godkjenning av preparater av flere stammer av ulike mikroorgansimer som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter. Preparatene er klassifisert i kategorien Teknologiske tilsetningssfoffer og den funksjonelle gruppen Ensileringsmidler. Hver stamme har fått eget identifikasjonsnummer. Preparatene er vurdert av European Food Safety Authority, EFSA, som finner dem trygge for folkehelse, dyrehelse og for miljøet. De er godkjent til alle dyrearter, men utprøvingen er bare dokumentert for ensilering av grovfôr. Alle Pediococcus-artene og stammene har vist effekt ved ensilering av alle grovfôrarter. De fører til pH-senking i surfôret, og forbedrer konserveringen både av tørrstoff og protein. Lactobacillus plantarum DSM 3676 og DSM 3677 viser effekt ved ensilering av lett til middels lett ensilerbart materiale. De produserer melkesyre, det øker syreinnholdet i surfôret, senker pH og det begrenser tap av protein under lagringen av surfôret. Lactobacillus buchneri DSM 13573 produserer eddiksyre og innholdet i surfôret øker, pH senkes og kvaliteten på fôret forbedres. Dette preparatet har god effekt ved ensilering av alle grovfôrarter. Det er ikke satt grenseverdier for største eller minste tillatte mengde i fôr for noen av preparatene, men en anbefalt mengde er angitt for alle. For noen preparater er den 3x107 KDE/kg ferskt materiale, for andre 1x108 KDE/kg KDE er kolonidannende enheter som mikroorganismens danner, og en kan telle opp og finne ut "hvor godt de vokser". Det skal være en minste aktivitet f.eks. minst 1 x 107 KDE/kg fôr, for at det skal ha ønsket effekt. Det er angitt analysemetode for preparatene.

Det er foretatt noen endringer i godkjenningsbetingelsene siden preparatene ble godkjent første gang. Preparatene er imidlertid uendret, og det er gitt en overgangsperiode. Preparatene og fôrvarer som ineholder dem, som er produsert og merket før 20. juni 2013, i samsvar med regelverket som gjaldt i EU fram til 20. desember 2012, kan fortsatt omsettes og brukes til lagervaren er oppbrukt.

Godkjenningen er gitt i samsvar med uttalelse fra den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer. Den har varighet til 20. desember 2022.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynasarbeid, da tilsvarende preparater allerede er godkjent og i bruk.

Preparatene er allerde godkjent og i bruk, og etter re-godkjenningen kan de brukes på samme måte. Det er en fordel at preparater som er produsert og merket etter tidligere regelverk kan brukes opp. På den måten unngår en at både restlager av preparatene og surfôr der de er tilsatt, går til spille. Dette er en god måte for ressurssparing. Primærprodusenter som bruker preparatene kan fortsette med det, som før. Å tallfeste innsparingen er ikke mulig, da Mattilsynet ikke kjenner til omfanget for bruk av disse ensileringsmidlene.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesiaultvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
29.11.2012
Anvendelsesdato i EU
20.12.2012

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 55, 31.8.2017, p. 129-133
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
04.04.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
14.06.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
15.06.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
15.06.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
17.06.2013
Anvendes fra i Norge
17.06.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012R1119
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro