Konkurranser med dyr av hestefamilien: veterinære gjennomføringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/388 av 6. mars 2020 om fastsettelse av regler for anvendelse av direktiv 90/428/EØF med hensyn til unntakene fra reglene for hestesportkonkurranser, og endring av vedtak 2009/712/EF med hensyn til referanser til avlsregelverket

Commission Implementing Decision (EU) 2020/388 of 6 March 2020 laying down rules for the application of Directive 90/428/EEC as regards the derogations from the rules of equestrian competitions and amending Decision 2009/712/EC as regards references to zootechnical legislation

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 11.6.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.5.2020)

Sammendrag av innhold
Rettsakten angir formatet for kunngjøring av informasjon om bruk av unntaksbestemmelsene i direktiv 90/428/EØF som omhandler hestesportkonkurranser.

Direktiv 90/428 er tett knyttet til resten av avlsregelverket, og ble innlemmet i EØS avtalen ved avtalens inngåelse. Dette direktivet ble gitt for å fremme rasjonell utvikling av hesteavl og dermed øke produktiviteten mht avl og oppdrett av hest. Direktivet omhandler regler som skal forhindre diskriminering av hester som kommer fra andre EØS-land, og oppfyller alle harmoniserte krav til helsedokumentasjon og avlsdokumentasjon ved organisering av konkurranser med pengepremiering. Det omhandler også muligheten for at utpekte organisasjoner kan holde tilbake en viss prosent av inntektene fra de konkurransene de organiserer, som senere kan benyttes til avlsfremmende arbeid. Direktiv 90/428/EØF er meldt som gjennomført i norsk rett til ESA gjennom to eldre instrukser gitt fra LMD til henholdsvis Det Norske Travselskap (1993) og til Norsk Jockeyklub (fra 1984).

Erfaringer fra EU har vist at den offentlig tilgjengelige informasjonen fra medlemslandene om hvilke konkurranser som man har unntatt fra kravene i direktiv 90/428 ofte ikke er oppdatert, og at informasjonen ikke har vært tilgjengelig på grunn av språkmessige utfordringer. Dette har medført klager fra hesteeiere og fra deler av hestesporten. For å sikre at medlemslandene og hesteeiere er korrekt informert om bruk av unntaksbestemmelsene for hestesportkonkurranser som ligger i direktiv 90/428, har EU vedtatt regler som angir formatet på slike meldinger, og regler for når informasjonen skal oppdateres. Innen 1. april 2020 skal medlemslandene offentliggjøre denne informasjonen på sine nettsider.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når beslutningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved fastsettelse av ny forskrift. Forskriften skal hjemles i Lov om husdyravl § 3.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Beslutningen er en gjennomføringsrettsakt for anvendelsen av direktiv 90/428 og bør gjennomføres i forskrift. Dette vil innebære en opprydning, da direktiv 90/428 tidligere har vært ansett som implementert gjennom løpsreglement. (Premiering av norskfødte hester er nå omtalt i avlsplanen for blant annet kaldblodstraver).

LMD er samordningsmyndighet jf Kommisjonsbeslutning 92/216/EEC iflg notifikasjon til ESA i 1996. Samordningsmyndigheten skal samle inn data om konkurranser og fordeling av inntekter fra disse innen de enkelte medlemslandenes territorium. LMD mener nå at det er naturlig at Mattilsynet får denne myndigheten som forvalter av avlsregelverket. Det vil utgjøre en ny oppgave for Mattilsynet og vil kreve noe ressurser i form av tidsbruk. LMD vil notifisere til ESA denne endringen av myndighet.

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for hestesporten og hesteeiere. Det vil imidlertid være en endring for hestesportorganisasjoner når det gjelder årlig rapportering til Mattilsynet om konkurranser der man benytter seg av unntaksbestemmelsene i direktiv 90/428, som gjelder løp / konkurranser der det er begrensninger i hvem som får starte, basert på hvilket land hesten er født i eller hvilket land hesten er registrert i. Organisasjonene skal samtidig rapportere til Mattilsynet dersom de arrangerer løp/ konkurranser der man har reservert 20 % av gevinsten eller fortjenesten til beskyttelse av raser og fremming av avl.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Mattilsynet har tidligere konkludert med at denne rettsakten faller utenfor Mattilsynets forvaltningsansvar, jf. brev til LMD av 07.02.2012 (ref: 2010/129425). LMD har i etterkant klargjort at siden dette hører til avlsregelverket så ligger ansvaret hos Mattilsynet.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
14.02.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
06.03.2020
Anvendelsesdato i EU
01.04.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
03.02.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
11.06.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
12.06.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
12.06.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020D0388
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro