Konkurranser med dyr av hestefamilien: veterinære gjennomføringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/388 av 6. mars 2020 om fastsettelse av gjennomføringsbestemmelser for direktiv 90/428/EØF med hensyn til unntakene fra reglene for hestesportkonkurranser, og endring av vedtak 2009/712/EF med hensyn til referanser til avlsregelverket

Commission Implementing Decision (EU) 2020/388 of 6 March 2020 laying down rules for the application of Directive 90/428/EEC as regards the derogations from the rules of equestrian competitions and amending Decision 2009/712/EC as regards references to zootechnical legislation

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 3.2.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) I henhold til artikel 3 i direktiv 90/428/EØF må der ikke finde nogen forskelsbehandling sted med hensyn til reglerne for konkurrence mellem enhovede dyr, der er registreret eller har oprindelse i den medlemsstat, hvor konkurrencen finder sted, og enhovede dyr, der er registreret eller har oprindelse i en anden medlemsstat.

(2) Ved artikel 4, stk. 2, i direktiv 90/428/EØF fastsættes der to undtagelser fra forbuddet mod forskelsbehandling, som er fastsat i direktivets artikel 3. Den første fritager visse typer konkurrencer og arrangementer, og den anden giver medlemsstaterne mulighed for at øremærke en vis procentdel af gevinsten og fortjenesten fra konkurrencen til beskyttelse, fremme og forbedring af opdræt. Hvis en medlemsstat agter at anvende den første undtagelse, skal den på forhånd underrette medlemsstaterne og offentligheden om sin hensigt og om begrundelsen for at anvende denne undtagelse. Hvis en medlemsstat agter at anvende den anden undtagelse, skal den stille kriterierne for fordelingen af disse midler til rådighed for de øvrige medlemsstater og offentligheden.

(3) Kommissionens beslutning 2009/712/EF indeholder standardformularer for meddelelse af de oplysninger, der er nødvendige for at anvende undtagelserne i artikel 4, stk. 2, i direktiv 90/428/EØF. Nævnte beslutning ophæves med virkning fra den 21. april 2021 ved Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/2035. Praksis har vist, at medlemsstaternes oplysninger ofte er forældede, og i mange tilfælde forhindrer sprogbegrænsninger myndighederne og offentligheden i andre medlemsstater i at få adgang til indholdet heraf. Den manglende gennemsigtighed i anvendelsen af undtagelserne har ført til klager fra berørte enkeltpersoner og hele segmenter af hestesektoren. For at sikre, at medlemsstaterne og offentligheden informeres korrekt og rettidigt om anvendelsen af undtagelserne i artikel 4, stk. 2, i direktiv 90/428/EØF, er det nødvendigt at levere reviderede modeller for de internetbaserede informationssider og at kræve, at medlemsstaterne så ofte som muligt ajourfører de oplysninger, der er meddelt i henhold til artikel 4, stk. 2, i direktiv 90/428/EØF.

(4) For at sikre klarhed, retssikkerhed og forenkling er det nødvendigt at slette modellerne for de internetbaserede informationssider, der er fastsat i afsnit II og III i kapitel 2 i bilag II til beslutning 2009/712/EF.

(5) I kapitel 2 i bilag I til beslutning 2009/712/EF står Rådets direktiv 77/504/EØF (erstattet af Rådets direktiv 2009/157/EF), 88/661/EØF, 89/361/EØF og 90/427/EØF, samt direktiv 90/428/EØF, opført. Direktiv 2009/157/EF, 88/661/EØF, 89/361/EØF og 90/427/EØF blev ophævet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1012 den 1. november 2018. For at sikre klarhed, retssikkerhed og forenkling bør henvisninger til disse direktiver udgå. Da der i denne afgørelse fastsættes nye modeller for de internetbaserede informationssider vedrørende anvendelsen af undtagelserne i artikel 4, stk. 2, i beslutning 2009/712/EF, bør henvisningen til direktiv 90/428/EØF også udgå. Kapitel 2 i bilag I bør derfor udgå.

(6) I henhold til forordning (EU) 2016/1012 skal medlemsstaterne fastlægge og ajourføre en liste over raceforeninger og avlsforetagender, som deres kompetente myndigheder har anerkendt i henhold til artikel 4, stk. 3, i samme forordning, og som har mindst ét avlsprogram, der er godkendt i henhold til forordningens artikel 8, stk. 3. Desuden skal medlemsstaterne i henhold til forordning (EU) 2016/1012 gøre denne liste offentligt tilgængelig.

(7) Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/716 fastsættes der standardformularer for fremlæggelse af de oplysninger, der skal fremgå af listerne over anerkendte raceforeninger og avlsforetagender i henhold til artikel 7 i forordning (EU) 2016/1012. Da gennemførelsesforordning (EU) 2017/716 finder anvendelse fra den 1. november 2018, anvendes de standardformularer, der er fastsat i nævnte forordning, i stedet for formularerne i afsnit I i kapitel 2 i bilag II til beslutning 2009/712/EF.

(8) Kapitel 2 i bilag II til beslutning 2009/712/EF bør udgå, da modellerne i afsnit I, II og III erstattes af de standardformularer, der er fastsat i henholdsvis gennemførelsesforordning (EU) 2017/716 og nærværende afgørelse.

(9) Beslutning 2009/712/EF henviser til zooteknisk lovgivning i sin titel og til virksomheder på det zootekniske område i artikel 1, stk. 1, litra b). Da sådanne henvisninger er forældede efter ikrafttrædelsen af forordning (EU) 2016/1012 og (EU) 2017/716, bør ordene »og zootekniske« i titlen på beslutning 2009/712/EF og artikel 1, stk. 1, litra b), i nævnte afgørelse udgå.

(10) Beslutning 2009/712/EF bør derfor ændres.

(11) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Zootekniske Komité

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
14.02.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
06.03.2020
Anvendelsesdato i EU
01.04.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
03.02.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet