Suspendering av godkjenningen av etoksykin som fôrtilsetning til alle dyrearter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/962 av 7. juni 2017 om suspendering av godkjenningen av etoksykin som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter og dyregrupper

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/962 of 7 June 2017 suspending the authorisation of ethoxyquin as a feed additive for all animal species and categories

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 19.01.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 3.1.2018)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder suspendering av godkjenning og utfasing av bruk av ethoxyquin (EQ) som tilsetningsstoff i fôr. Marine fôrmidler med høyt innhold av lagkjedete marine fettsyrer, er sensitive for oksidasjon og harskning, og må stabiliseres av en antioksidant for å sikre kvaliteten og hindre eksplosjonsfare. Dette gjelder spesielt ved langvarig transport og lagring. EQ er en meget effektiv syntetisk antioksidant som har blitt brukt i tiår til dette formålet av bla fiskemelindustrien. Det brukes også for å hindre oksidasjon og sikre kvaliteten av fettløselige vitaminer og karotenoider. EFSA vurderte i 2015 trygghet og effekt av EQ som fôrtilsetningsstoff til alle dyr: http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4272. EFSA kunne ikke konkludere at EQ er trygt for helse og miljø. Spesielt viser foreløpig dokumentasjon at et nedbrytningsprodukt av EQ kan være gentoksisk (EQ-quinone). Det vises videre til at en forurensing ved produksjon av EQ kan være mutagent (p-phenetidine).

Med bakgrunn i dette beskrives det i fortalen til rettsakten at EQ skulle vært fjernet som tillatt tilsetningsstoff inntil ny kunnskap sikrer at produktet er trygt i bruk. Det vises imidlertid til at fôrmidlene hvor EQ er tilsatt, har høyt næringsinnhold med lettfordøyelige proteiner, som er viktig for fisk i akvakultur, men også for andre dyr som gris. Disse fôrmidlene inneholder også langkjedete-flerumettede fettsyrer (omega 3 fettsyrer) som har vist å være viktig for helsen, både for dyrene og konsumentene. En umiddelbar tilbaketrekking av EQ vil derfor ha negative konsekvenser for dyrehelse og dyrevelferd. I rettsaktens artikler er det derfor gitt en utfasing/overgangsordning for EQ for de ulike fôrproduktene innen 2018-2020. Dette gjelder fôrmidlene «tørkede alger» (nr. 7.1.2 i fôrmiddelkatalogen) og for «fisk og andre akvatiske dyr» (kap. 10). Kap. 10 i fôrmiddelkatalogen inkluderer da både fiskemel, krillmel og fiskeensilasje. Dette er de formidlene som er mest aktuelle i Norge. Det er også gitt en overgangsordning for fettløselige vitaminer og noen kariotenoider.

I fortalen til rettsakten beskrives det at næringen har iverksatt ulike tiltak for å framskaffe kunnskap som gjør at EFSA kan vurdere regodkjenning av EQ på nytt. Det er ventet at ny data vil bli gjort tilgjengelig for EFSA innen juli 2018. Det beskriver også at produsenter av EQ har satt i gang tiltak i produksjonen for å redusere nivået av urenheten p-phenetidine. Det skal også valideres en analysemetode for p-phenetidine.

Rettsakten skal revurderes innen 31.12.2020, eller uansett dersom EFSA konkluderer med negative helseeffekter i den nye evalueringsprosessen som pågår.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten antas ikke å få administrative konsekvenser for Mattilsynet.

EQ er en svært effektiv antioksidant som har vært brukt av fiskemelindustrien i flere tiår, og gir viktige fordeler for sektoren både fra kvalitets- og sikkerhetsperspektiv. Årlig importeres 500 000 tonn fiskemel til EU, og suspensjonen av EQ, uten at et effektivt alternativ er på plass, vil ha implikasjoner for sikkerheten under frakt, sluttproduktets kvalitet og produksjonskostnadene.Mattilsynet vurdere at overgangsordningen som er gitt, trolig vil gi industrien tilstrekkelig tid til å finne effektive alternativer til EQ.

Fiskemelindustrien (IFFO) har selv beregnet en økning i kostander på 2,5-8,5% ved bruk av alternativer til EQ. Denne kostnaden blir sannsynligvis overført til fôrprodusentene, og da spesielt fiskefôrprodusentene. De vil sannsynligvis oppleve begrenset tilgang og økt pris på fiskemel. Dette vil igjen føre til økte fôrpriser, som gir økte driftskostnader for norske fiskeoppdrettere.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 15.12.2017.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
25.04.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
07.06.2017
Anvendelsesdato i EU
28.06.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 57, 30.8.2018, p. 206-210
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
31.10.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
15.12.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
16.12.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
16.12.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
19.01.2018
Anvendes fra i Norge
19.01.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R0962
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro