Virksomhetslistene for melkeprodusenter i Bulgaria

Tittel

Kommisjonsvedtak 2007/26/EF av 22. desember 2006 om endring av tillegget til vedlegg VI i tiltredelsestraktaten til Bulgaria og Romania angående visse melkeprodusenter i Bulgaria

Commission Decision 2007/26/EC of 22 December 2006 amending the Appendix to Annex VI to the Act of Accession of Bulgaria and Romania as regards certain milk processing establishments in Bulgaria

Siste nytt

Nærmere omtale

Bakgrunn (fra EØS-notatet)

Sammendrag og innhold
Rettsakten gjelder at Bulgaria har blitt endel av EØS-området fra 1. januar 2007. Kompetente myndigheter har av ulike årsaker funnet å ville endre virskomhteslistene for melkeprodusenter, slik at den opprinnelige liste for Bulgaria har blitt oppdatert og en ny skal gjelde fra 1. januar 2007. Den oppdaterte listen er vedlagt rettsakten og laget av formalistisk årsak, og utformet som et vedlegg til avtalen for innlemming i EØS-området.

Merknader
Rettsakten får ingen praktiske konsekvenser for Norge og krever ikke gjennomføring i norsk rett.

Rettsakten antas ikke å ha administrative og økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader/høringsuttalelser
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten er relevant og akseptabel

Andre opplysninger
Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form1.

Status:
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
22.12.2006
Anvendelsesdato i EU
01.01.2007

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 5, 26.1.2012, p. 154-163
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
07.12.2007
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
IS

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32007D0026
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro