Nasjonale tiltak overfor sykdommer hos akvakulturdyr og viltlevende vanndyr

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2010/221/EU av 15. april 2010 som godkjenner nasjonale tiltak for å begrense skadevirkningen av visse sykdommer hos akvakulturdyr og ville akvatiske dyr i henhold til artikkel 43 i rådsdirektiv 2006/88/EF

Commission Decision 2010/221/EU of 15 April 2010 approving national measures for limiting the impact of certain diseases in aquaculture animals and wild aquatic animals in accordance with Article 43 of Council Directive 2006/88/EC

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 13.9.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 22.7.2011)

Sammendrag av innhold
Rettsakten fastsetter områder som har fristatus (Vedlegg I) eller godkjent program (Vedlegg II) og godkjente nasjonale tiltak for nasjonale sykdommer i henhold til Rådsdirektiv 2006/88/EF (fiskehelsedirektivet) artikkel 43. Per dags dato er det gitt slike godkjenninger for Vårviremi hos karpe (SVC), Bakteriell nyresyke (BKD), Infeksiøs pankreasnekrose (IPN) og Gyrodactylus salaris.

Rettsakten viderefører tidligere vedtak om såkalte tilleggsgarantier som var gitt i Kommisjonsvedtak 2004/453/EF i henhold til det gamle direktivet (Rådsdirektiv 91/67/EF), men er nå tilpasset fiskehelsedirektivets artikkel 43. Rettsakten medfører ikke materielle endringer.

Ved omsetning og import av akvakulturdyr inn til områder med godkjente nasjonale tiltak må forsendelsen enten komme fra område som er erkært fritt, eller område som har gjennomført målrettet overvåkning for relevant sykdom. Med hensyn til G. salaris godtas også forsendelser av desinfisert rogn og forsendelser av fisk fra kystområder hvor sjøvannet har en saltholdighet på over 25 promille.

Rettakten opphever vedtak 2004/453/EF. I en overgangsperiode frem til 31. juli 2010 kan sertifikatene som er gitt i vedtak 2004/453/EF likevel benyttes.

+,er
Rettsakten medfører behov for endring av forskrift 17. juni 2008 nr. 819 om omsetning av akvakulturdyr og produkter av akvakulturdyr, forebygging og bekjempelse av smittsomme sykdommer hos akvatiske dyr (omsetnings- og sykdomsforskriften) § 13 og vedlegg 4. Status for områder i Norge fremgår av omsetnings- og sykdomsforskriften vedlegg 5. Deler av Norge har fristatus for G. salaris.Rettsakten medfører ikke materielle endringer. Endring av forskriften planlegges hørt samtidig med endring av forskrift som gjennomfører forordning (EU) nr. 346/2010.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Rettsakten anses å være ukontroversiell. Den er derfor ikke sendt til bransjen for informasjon og uttalelse.

Vurdering
Rettsakten anses som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
15.04.2010
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 76, 17.12.2015, p. 577-581
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
01.07.2011
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
02.07.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
02.07.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
08.09.2011
Anvendes fra i Norge
08.09.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010D0221
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro