Overgangsordninger vedrørende omsetning av visse animalske produkter fremstilt i Bulgaria og Romania

Tittel

Kommisjonsvedtak 2007/30/EF av 22. desember 2006 om overgangsordninger vedrørende omsetning av visse animalske produkter fremstilt i Bulgaria og Romania

Commission Decision 2007/30/EC of 22 December 2006 laying down transitional measures for the marketing of certain products of animal origin obtained in Bulgaria and Romania

Siste nytt

Nærmere omtale

Bakgrunn (fra EØS-notatet)

Sammendrag av innhold
Rettsakten er en overgangsordning for omsetning av visse animalske produkter fremstilt i Bulgaria og Romania. Fra og med 1. januar 2007 skal animalske produkter fremstilt i disse landene omsettes i overenstemmelse med hygienekravene som stilles til virksomheter iht. Rådsforordning (EF) nr. 852/2004 og (EF)nr. 853/2004.

Vedtaket gjelder for animalske produkter som er fremstilt på virksomheter frem til 31. desember 2006 og der det imidlertid ikke er sikkert at de animalske produktene tilfredstiller kravene i hygienelovgivningen.

Dette medfører at animalske produkter iht. Rådsforordning (EF) nr. 853/2004 i en overgangsperiode fra 1. januar til 31. januar kan omsettes nasjonalt i Bulgaria eller Romania forutsatt at de er påført et nasjonalt stempel. Likeledes skal produktene ikke omsettes innbyrdes i EU.

Det tillates imidlertid handel fra 1. januar til 31. desember 2007 for animalske produkter som er fremstilt på godkjente virksomheter i Bulgaria og Romania forutsatt at produktene er:

a) merket med et EF identifikasjonsmerke iht. Rådsforordning (EF) nr. 853/2004 artikkel 5, punkt.1

b) ledsaget av en attest iht. Rådsforordning (EF) nr. 854/2004 artikkel 14 fra kompetente myndighet i Bulgaria eller Romania om at produktet er produsert i overenstemmelse med kommisjonsvedtak 2007/30/EF.

Merknader
Rettsakten får ingen praktiske konsekvenser for Norge og krever ikke gjennomføring i norsk rett

Sakkyndige instansers merknader/høringsuttalelser
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten er relevant og akseptabel

Andre opplysninger
Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form1

Status:
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
22.12.2006
Anvendelsesdato i EU
01.01.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 5, 26.1.2012, p. 172-173
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
07.12.2007
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
IS

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32007D0030
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro