Godkjenning av fôrtilsetningsstoff av Lactobacillus hilgardii og Lactobacillus buchneri

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/764 av 14. mai 2019 om godkjenning av et preparat av Lactobacillus hilgardii (CNCM I-4785) og Lactobacillus buchneri CNCM I-4323/NCIMB 40788 som et tilsetningsstoff til fôrvarer til alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/764 of 14 May 2019 concerning the authorisation of a preparation of Lactobacillus hilgardii (CNCM I-4785) and Lactobacillus buchneri CNCM I-4323/NCIMB 40788 as a feed additive for all animal species.

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 11.9.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.6.2019)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder godkjenning av et preparat av en stamme Lactobacillus hilgardii (CNCM I4785) og to stammer Lactobacillus buchneri (CNCM I-4312/NCIMB 40788) som fôrtilsetningsstoff (kategori: teknologiske tilsetningsstoffer; funksjonell gruppe: tilsetningsstoffer til ensilasje), for alle dyr. EFSA vurderer preparatet å være trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø under de gitte betingelsene for bruk. Preparatet har potensialet til å forbedre produksjonen av ensilasje fremstilt fra plantematerialer det er enkelt til moderat vanskelige å ensilere.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
10.04.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
14.05.2019
Anvendelsesdato i EU
04.06.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
11.09.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet