Godkjenning av kaliumdiformat som fôrtilsetningsstoff til purker

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 104/2010 av 5. februar 2010 om godkjenning av kaliumdiformiat som tilsetningsstoff i fôr til avlspurker

Commission Regulation (EU) No 104/2010 of 5 February 2010 concerning the authorisation of potassium diformate as a feed additive for sows (holder of authorisation BASF SE) and amending Regulation (EC) No 1200/2005

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 6.5.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 14.4.2011)

Sammendrag av innhold
Forordningen omhandler regodkjenning av kaliumdiformiat som tilsetningsstoff i purkefôr. Preparatet var tidligere foreløpig godkjent og senere permanent godkjent til samme formål i tråd med direktiv 70/524/EØF. I følge forordning (EF) nr. 1831/2003, tilsetningsstoff-forordningen, skal stoffer godkjent ved tidligere direktiv søkes regodkjent etter denne forordningen. Firmaet BASF SE har søkt om og fått regodkjent preparatet, og godkjenningen har varighet til 26.02.2020. Kaliumdiformiat er nå klassifisert i kategorien Zootekiske tilsetningsstoffer, den funksjonelle gruppen Andre zootekniske tilsetningsstoffer og har identifikasjonsnr. 4d800. Som en følge av dette, oppheves den tidligere godkjenningen av preparatet.

EFSA har vurdert preparatet og finner det trygt for folkehelse, dyrehelse og for miljøet. De bekrefter også at det har gunstig virkning på avlspurkenes produksjon. Kaliumdiformiat skal tilsettes fôrblandinger i form av en premiks. Brukes det en blanding av forskjellige kilder for kaliumdiformiat som tilsetningsstoff, skal ikke det samlede innholdet i fôrblandingen overskride grenseverdien på 12 000 mg/kg fullfôr. Preparatet kan skade øynene, så det anbefales å benytte verneutstyr og eventuelt ta andre forholdsregler når det håndteres. Det er angitt analysemetode for preparatet. Godkjenningen er gitt i samsvar med vedtak i den faste komité for matvarekjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer.

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer. Endringen foretas ved at kaliumdiformiat i purkefôr tilføyes i forskriftens vedlegg II (ny godkjenning etter forordning (EF) nr. 1831/2003), og slettes i vedlegg I (tidligere godkjenning etter direktiv 70/524/EØF). Rettsakten får ingen administrative eller økonomiske konsekvenser, da preparatet har vært godkjent til samme formål og på samme betingelser siden 2005.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalgeter fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
05.02.2010
Anvendelsesdato i EU
26.02.2010
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 58, 24.9.2015, p. 1-3
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
01.04.2011
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Dato
03.05.2011
Anvendes fra i Norge
03.05.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010R0104
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro