Godkjenning av visse typer fôrtilsetning til oppfôringshøns

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 237/2012 av 19. mars 2012 om godkjenning av alpha-galactosidase (EC 3.2.1.22) produsert av Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) og endo-1,4-beta-glucanase (EC 3.2.1.4) produsert av Aspergillus niger (CBS 120604) som fôrtilsetning til oppfôringshøns (innehaver av godkjenningen er Kerry Ingredients and Flavours)

Commission Implementing Regulation (EU) No 237/2012 of 19 March 2012 concerning the authorisation of alpha-galactosidase (EC 3.2.1.22) produced by Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) and endo-1,4-beta-glucanase (EC 3.2.1.4) produced by Aspergillus niger (CBS 120604) as a feed additive for chickens for fattening (holder of authorisation Kerry Ingredients and Flavours)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 21.12.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 31.1.2013)

Sammendrag av innhold
Rettsakten omhandler godkjenning av et nytt enzympreparat, som består av to enzymer i blanding. Ett av enzymene er produsert ved hjelp av en genmodifisert mikroorganisme. Preparatet er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Fordøyelsesfremmende stoffer, og det søkes bare godkjent til bruk i slaktekyllingfôr. Preparatet er vurdert av European Food Safety Authority (EFSA), som finner det trygt både for folkehelse, dyrehelse og miljøet. Det viser seg å ha effekt ved å kunne øke tilvekst og sluttvekt hos slaktekyllinger. Det er angitt analysemetode for preparatet. Videre er det fastsatt grense for minste tillatte innhold av de to enzymene i fullfôr, for at det skal ha ønsket effekt. Den er 50 U/kg fôr for alfa-galaktosidase og 285 U/kg for endo-1,4-beta-glukanase, der U er måleenhet for enzymaktivitet. Det er også gitt anbefaling om største innhold av de to enzymene på hhv. 100 U/kg og 570 U/kg fôr.

Godkjenningen er gitt i samsvar med vedtak i den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer, og den har varighet til 9. april 2022.

Det følger ingen rapporteringsforpliktelser til EFTAs overvåkningsorgan (ESA) av rettsakten.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser:
Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet, da mange andre enzympreparater til samme formål er godkjent. Fôrindustrien får tilgang til et nytt enzympreparat til bruk i slaktekyllingfôr. Om de ønsker å ta det i bruk til erstatning for andre tilsvarende vil være et praktisk og økonomiske spørsmål for hver enkelt virksomhet. Da preparatet bare kan benyttes i slaktekyllingfôr, vil en ikke ha noen "flerbruksfordeler" med preparatet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
19.03.2012
Anvendelsesdato i EU
09.04.2012

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 29, 11.5.2017, p. 36-38
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.10.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
07.12.2012
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
08.12.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
08.12.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Høring publisert
25.06.2012
Høringsfrist
21.08.2012
Gjennomføring i norsk rett
Dato
14.12.2012
Anvendes fra i Norge
01.01.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012R0237
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro