Overvåking av brommerte flammehemmere i mat

Tittel

(Under foreberedelse) Kommisjonsrekommandsjon om overvåkning av bromerte flammehemmere i mat

(In preparation) Commission Recommendation on the monitoring of brominated flame retardants in food

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 22.02.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.02.2014)

Sammendrag av innhold
EFSA har på bestilling fra Europakommisjonen vurdert helsefaren av bromerte flammehemmere i mat. Bromerte flammehemmere er en gruppe kjemikalier som tilsettes ulike produkter for å gjøre dem mindre brennbare. Inntak av bromerte flammehemmere over tid har gitt effekter på hormonbalansen, immunforsvaret, reproduksjonsevnen og nervesystemet i forsøksdyr. Egenskapene til stoffene i denne gruppen har fått mange til å sammenlikne dem med velkjente miljøgifter som for eksempel PCB.

EFSAs vurderinger er gjort på bakgrunn av en kombinasjon av innsendte data fra EØS-/EU-landene til EFSAs database, og data publisert i vitenskapelige artikler. Norske data inngår i de innsendte dataene. EFSA delte de bromerte flammehemmerne inn i seks grupper, og vurderte disse hver for seg. Hovedkonklusjonen i alle seks vurderingene er at eksponering for bromerte flammehemmere gjennom maten ikke utgjør en helsefare for den europeiske befolkningen med normalt kosthold. Det viste seg imidlertid i den ene vurderingen at storspisere av fisk kan bli utsatt for en potensiell helserisiko fra BDE-99 (2,2,4,4,5-pentabromdifenyleter).

Felles for samtlige seks konklusjoner var dessuten behov for mer data. Som en følge av EFSAs vurderinger foreslår nå Europakommisjonen derfor å innføre en anbefaling om overvåkning av bromerte flammehemmere.

Forslaget om en slik anbefaling om overvåkning er nøytralt i forhold til regelverksforenkling. Det vil være opp til norske myndigheter om vi velger å følge anbefalingen, og den skal ikke tas inn i norsk regelverk. Dersom vi velger å følge EUs anbefaling vil vi bidra til datagrunnlaget som vil være avgjørende i vurderingen av om det er behov for å regulere bromerte flammehemmere med egne grenseverdier i forordning (EF) nr. 1881/2006.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. Den er EØS-relevant i den grad alle slike anbefalinger om overvåkninger av fremmedstoffer er relevante. Mattilsynet finner rettsakten akseptabel fordi det å kjenne til mengden bromerte flammehemmere i maten er essensielt i forhold til å kunne vurdere om disse utgjør en helsefare, eller ikke. EFSA påpekte et manglende datagrunnlag, noe som rettferdiggjør en økt overvåkning av disse stoffene.

Status
Er under utarbeidelse i arbeidsgruppe under Europakommisjonen.

Nøkkelinformasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet