Øvre grenseverdier for rester av kvikksølv i fisk og salt

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2022/617 av 12. april 2022 om endring av forordning (EF) nr. 1881/2006 med hensyn til øvre grenseverdier for kvikksølv i fisk og salt

Commission Regulation (EU) 2022/617 of 12 April 2022 amending Regulation (EC) No 1881/2006 as regards maximum levels of mercury in fish and salt

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 23.9.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 4.11.2022)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1881/2006 fastsetter grenseverdier for visse forurensende stoffer (kontaminanter) i næringsmidler. Kommisjonen har revidert grenseverdiene for kvikksølv i en rekke fiskearter, samt fastsatt grenseverdi i salt.

Kvikksølv er et giftig grunnstoff og en miljøgift. Kvikksølv finnes i metallisk form og som organiske og uorganiske forbindelser. Den organiske forbindelsen metylkvikksølv er mer giftig enn uorganisk og metallisk kvikksølv. Kvikksølv kan hope seg opp i dyr og mennesker. Det kan føre til skader på nervesystemet og nyrene. Høye nivåer i morens blod kan gi fosterskader. EFSA (EUs mattrygghetsorgan) har fastsatt tolerabelt ukentlig inntak for metylkvikksølv til 1,3 mikrogram per kilo kroppsvekt og tolerabelt ukentlig inntak for uorganisk kvikksølv til 4 mikrogram per kilo kroppsvekt. Vi finner metylkvikksølv i fisk og sjømat, men mengdene varierer mye. Innholdet er avhengig av fiskeslag, størrelse og hvor fisken er fanget. Som et bidrag til å redusere eksponeringen for kvikksølv revideres nå grenseverdiene i fisk. Tilgjengelige forekomstdata viser at det er mulig å senke grenseverdiene i ulike fiskearter, og lavere grenseverdier er derfor foreslått for disse artene.

Codex Alimentarius har en grenseverdi på 0,1 mg/kg for kvikksølv i salt. Det er derfor foreslått å fastsette samme grensenivå i EU-lovgivningen.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordning (EF) nr. 1881/2006 er gjennomført i norsk rett ved § 3 i forskrift 3. juli 2015 nr. 870 om visse forurensende stoffer i næringsmidler. Endringsforordningen til forordning (EF) nr. 1881/2006 om grenseverdier for kvikksølv i fisk og salt må gjennomføres i form av en endringsforskrift til forskriften om visse forurensende stoffer i næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser
De foreslåtte grenseverdiene vurderes ikke å innebære vesentlige administrative eller økonomiske konsekvenser for næringsutøvere eller myndigheter ut over generelle forpliktelser til farevurdering, overvåkning, analyser og kontroll basert på risiko for overskridelser. Mattilsynets egne analyser av fisk viser forekomstdata som hovedsakelig er under de reviderte grenseverdiene.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
10.12.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
12.04.2022
Anvendelsesdato i EU
03.05.2022

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.06.2022
Vedtatt i EØS-komiteen
23.09.2022
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
24.09.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
24.09.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32022R0617
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro