Godkjenning av et preparat av Enterococcus faecium som fôrtilsetning til visse arter av hønsefamilien

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 775/2013 av 12. august 2013 om godkjenning av et preparat av Enterococcus faecium DSM 7134 som fôrtilsetningsstoff til livkylling og fjørfe av mindre økonomisk betydning unntatt de eggleggende (innehaver av godkjenningen Lactosan GmbH Co KG)

Commission Implementing Regulation (EU) No 775/2013 of 12 August 2013 concerning the authorisation of a preparation of Enterococcus faecium DSM 7134 as a feed additive for chickens reared for laying and minor poultry species other than those used for laying (holder of authorisation Lactosan GmbH & Co KG)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 21.02.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 06.03.2014)

Sammendrag av innhold
Rettsakten omhandler utvidet godkjenning av et mikroorganismepreparat som fôrtilsetningsstoff til livkylling som skal bli verpehøner og til fjørfe av mindre økonomisk betydning, unntatt de eggleggende. Tidligere er preparatet godkjent til bruk i fôr til smågris, slaktegris, avlspurker og slaktekylling. Mikroorganismen er ikke genmodifisert. European Food Safety Authority, EFSA, har vurdert søknaden og finner preparatet trygt også for de omsøkte dyreartene. Likeså at det har potensial til å bedre tilvekst og trivsel hos disse artene. Preparatet er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Tarmstabiliserende stoffer. Det er satt grense for minste tillatte innhold for at preparatet skal ha ønsket effekt. Den er ekstrapolert fra data for slaktekylling til de omsøkte artene. Preparatet kan tilsettes fôrblandinger som inneholder koksidiostatika, som er godkjent for den enkelte fjørfearten. Det er ingen andre betingelser for bruken av det. Analysemetode for preparatet er angitt.

Godkjenningen er gitt i samsvar med vedtak i den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer. Den har varighet til 2. september 2023, og gjelder bare Enterococcus faecium DSM 7134, produsert av Lactosan GmbH & Co KG.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer (fôrtilsetningsstoff-forskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet. For fôrindustrien blir et nytt mikroorganismepreparat til bruk i livkyllingfôr tillatt. Siden preparatet er godkjent til andre dyrearter allerede, er det en fordel at samme preparat får enda et anvendelsesområde. Det reduserer innkjøp og lagerhold av ulike fôrtilsetningsstoffer, og det vil være kostnadseffektivt for fôrprodusentene.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, llikestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten utvider bruksområdet for et fôrtilsetningsstoff med potensial til å bedre tilvekst og trivsel hos livkylling. Det er flere tilsvarende preparater i markedet, men siden dette kan brukes i fôr både til gris og andre fjørfe, kan det være resurssparende for fôrindustrien å bruke det.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er fastsatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
12.08.2013
Anvendelsesdato i EU
02.09.2013

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
18.11.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
14.02.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
15.02.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
15.02.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
19.02.2014
Anvendes fra i Norge
19.02.2014

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013R0775
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro