Fornyet godkjenning av astaxantindimetyldisuksinat som fôrtilsetningsstoff for fisk og krepsdyr

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/998 av 9. juli 2020 om fornyet godkjenning av astaxantindimetyldisuksinat som tilsetningsstoff i fôrvarer for fisk og krepsdyr og oppheving av forordning (EF) nr. 393/2008

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/998 of 9 July 2020 concerning the renewal of the authorisation of astaxanthin-dimethyldisuccinate as a feed additive for fish and crustaceans and repealing Regulation (EC) No 393/2008

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 11.12.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 5.10.2020)

Sammendrag av innhold
Rettsakten fornyer godkjenning av astaxanthin dimethyldisuccinate som sensorisk tilsetningsstoff i den funksjonelle gruppen ‘fargestoffer som skal gi farge til dyret’. Det er godkjent til fisk og krepsdyr. Søker har vist at preparatet som omsettes i dag, tilfredsstiller kravene i den eksisterende godkjenningen. EFSA vurderer det å være trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø, under de gitte forutsetningene for bruk (størsteinnhold på 138 mg astaxanthin dimethyldisuccinate/kg fullfôr). 1,38 mg astaxanthin dimethyldisuccinate tilsvarer 1 mg astaxanthin.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
09.07.2020
Anvendelsesdato i EU
30.07.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
23.09.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
11.12.2020
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
12.12.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
12.12.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R0998
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro