Grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler: retting av latvisk språkversjon