Godkjenning av dimetylglycinnatriumsalt som fôrtilsetning til slaktekyllinger

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 371/2011 av 15. april 2011 om godkjenning av dimetylglysinnatriumsalt som tilsetningsstoff i fôrvarer til oppfôringskyllinger (innehaver av godkjenningen: Taminco N.V.)

Commission Implementing Regulation (EU) No 371/2011 of 15 April 2011 concerning the authorisation of dimethylglycine sodium salt as feed additive for chickens for fattening (holder of the authorisation Taminco N.V.)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 8.5.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.4.2012)

Sammendrag av innhold
Rettsakten omhandler godkjenning av et nytt fôrtilsetningsstoff, natriumsaltet av dimethylglycin, til bruk i slaktekyllingfôr. Preparatet er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer, den funksjonelle gruppen Andre zootekniske fôrtilsetningsstoffer, med tilføyelse om at det kan forbedre produksjonsegenskapene, og har identifikasjonsnr. 4d4. Søknaden er vurdert av European Food Safety Authority, EFSA, som konkluderer med at preparatet er trygt for folkehelse, dyrehelse og for miljøet. Det har potensial til å gi signifikant forbedring av tilvekst og fôrutnyttelse hos slaktekyllinger.

Det er angitt at minste og største tillatte innhold av preparatet begge er 1 000 mg/kg fullfôr. Godkjenningen har varighet til 6. mai 2021. Den er gitt i samsvar med vedtak i den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen, seksjon fôrvarer.

Fôrindustrien får tilgang på et nytt fôrtilsetningsstoff til slaktekylling, med det en tidligere kalte vekstfremmende virkning. Det finnes flere godkjente fôrtilsetningsstoff med tilsvarende virkning allerede.

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten vil ikke få noen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdapartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
15.04.2011
Anvendelsesdato i EU
06.05.2011

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 47, 25.8.2016, p. 120-121
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.01.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
30.03.2012
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
26.04.2012
Anvendes fra i Norge
01.05.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011R0371
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro