Godkjenning av et preparat produsert av Trichoderma citrinoviride Bisset som fôrtilsetning til livkylling og mindre fjørfearter til verping

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1906 av 18. oktober 2017 om godkjenningen av et preparat av endo-1,4-b-xylanase (EC 3.2.1.8) produsert av Trichoderma citrinoviride Bisset (IMI SD135) som et fôrtilsetningsstoff til livkylling og mindre fjørfearter til verping (innehaver av godkjenningen Huvepharma NV)

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1906 of 18 October 2017 concerning the authorisation of a preparation of endo-1,4-b-xylanase (EC 3.2.1.8) produced by Trichoderma citrinoviride Bisset (IMI SD135) as a feed additive for chickens reared for laying and minor poultry species reared for laying (holder of authorisation Huvepharma NV)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 20.2.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.4.2018)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder utvidet godkjenning av et preparat bestående av enzymet endo-1,4-b-xylanase produsert fra muggsoppen Trichoderma citrinoviride Bisset som fôrtilsetningsstoff. Preparatet er godkjent i kategorien «avtekniske tilsetningsstoffer», i gruppen «fordøyelsesforbedrende midler». Preparatet er allerede godkjent for slaktekylling, slaktekalkun, verpehøns, mindre førfearter, smågris og slaktegris. Det er nå også godkjent for livkylling og mindre fjørferaser. Godkjennelsen er gitt med minimums nivå av enzymet. "European Food Safety Authority" (EFSA) konkluderer at preparatene har effekt og er sikkert for folkehelse, dyrehelse og miljø.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
18.09.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
18.10.2017
Anvendelsesdato i EU
08.11.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
30.11.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
09.02.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
10.02.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
10.02.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
19.02.2018
Anvendes fra i Norge
19.02.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R1906
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro