Overgangsordninger for Romania vedrørende leveranser av rå melk til produksjonsbedrifter og bearbeiding av rå melk

Tittel

Kommisjonsvedtak 2007/27/EF av 22. desember 2006 om visse overgangsordninger vedrørende leveranser av rå melk til produksjonsbedrifter og bearbeiding av rå melk i Romania som omfattes av kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 852/2004 og (EF) nr. 853/2004

Commission Decision 2007/27/EC of 22 December 2006 adopting certain transitional measures concerning deliveries of raw milk to processing establishments and the processing of this raw milk in Romania with regard to the requirements of Regulation (EC) Nos 852/2004 and 853/2004 of the European Parliament and of Council

Siste nytt

Nærmere omtale

Bakgrunn (fra EØS-notatet)

Sammendrag og innhold
Rettsakten er laget på bakgrunn av at svært få produsenter av melk og melkeprodukter i Romania oppfyller kravene i forordning (EF) nr. 852/2004 og (EF) nr. 853/2004 og strukturelle krav. Kommisjonen har derfor sett seg nødt til å lage overgangsordninger som skal gjelde til 30. juni 2008. Man har funnet det formålstjenlig å lage lister over:

1. produsenter som oppfyller fellesskapets strukturelle krav og som har tillatelse til å motta og bearbeide melk som oppfyller kravene, uten å måtte skille den fra melk som ikke fyller kravene

2. produsenter som oppfyller fellesskapets strukturelle krav og som har tillatelse til å motta og bearbeide melk som oppfyller kravene, som må skille den fra melk som ikke fyller kravene.

Listene er angitt i vedlegget til rettsakten

Mye av rettsakten er rettet mot nasjonal kompetent myndighet i Romania som skal påse at det er hyppige inspeksjoner på området, vektlegging av opplæring, korrekt merking i Romania på hjemmemarkedet, korrekt pasteurusering, tiltak hos produsenter ved avvik i oppsatte rutiner og hyppig rapportering til Kommisjonen om framdriften, mm.

Merknader
Rettsakten får ingen praktiske konsekvenser for Norge og krever ikke gjennomføring i norsk rett.

Rettsakten antas ikke å ha administrativ og økonomiske konsekvenser

Sakkyndige instansers merknader/høringsuttalelser
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten er relevant og akseptabel

Andre opplysninger
Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1.

Status:
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
22.12.2006
Anvendelsesdato i EU
01.01.2007

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 5, 26.1.2012, p. 164-169
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
07.12.2007
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
IS

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32007D0027
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro