Standardsertifikat for handel med uflådd viltlevende storvilt

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 636/2014 av 13. juni 2014 om en sertifikatmodell til bruk ved handel med uflådd viltlevende storvilt

Commission Implementing Regulation (EU) No 636/2014 of 13 June 2014 on a model certificate for the trade of unskinned large wild game

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 10.2.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 16.3.2017)

Sammendrag av innhold
Rettsakten innfører den sertifikatmodell som skal brukes ved handel med uflådd (dvs ikke avhudet) slakt av viltlevende storvilt mellom medlemsland i EU. Formålet med sertifikatet er å attestere at skrotten har blitt håndtert korrekt av kompetent jeger i avsenderlandet (jfr. forordning (EF) nr. 853/2004, vedlegg III, avsnitt IV) og å sikre at skrotten har blitt kontrollert av offentlig veterinær, både i avsender- og mottakerland, slik at slaktet blir egnet til humant konsum. Sertifikatet skal i tillegg inneholde informasjon om avsenderlandets dyrehelsestatus.

Rettsakten skal ses i sammenheng med forordning (EU) nr. 633/2014 om krav til hygienisk håndtering og veterinær kontroll av uflådd slakt av viltlevende storvilt. Se eget EØS-notat om denne.

Merknader

Økonomiske og administrative konsekvenser
Mattilsynet har vært i kontakt med Norges Jeger- og Fiskerforbund og vilt-seksjonen på Veterinærinstituttet. De har ikke kjennskap til transport av uflådd viltlevende storvilt inn i eller ut av Norge. Hvis import/eksport av uflådd viltlevende storvilt blir aktuelt kan man ikke se bort fra at ekstraarbeid, i form av flåing og post-mortem kontroll ved import og veterinær attestasjon ved eksport, kommer til å koste penger og at det mest sannsynlig vil bli aktuelt med et gebyr.

Rettslige konsekvenser
Rettsakten tas inn i ny forskrift om sertifikatmodell til bruk ved handel av uflådd slakt av viltlevende storvilt.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for matproduksjon, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten bidrar til at frakt av viltlevende storvilt over landegrenser i EU skjer i henhold til krav om håndtering og kontroll, slik at skrotten kan brukes til humant konsum. Mattilsynet anser derfor rettsakten akseptabel og EØS-relevant.

Status
Rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
11.11.2013
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
13.06.2014
Anvendelsesdato i EU
04.07.2014

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 10, 7.2.2019, p. 7-10
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
03.02.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
04.02.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
04.02.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
06.02.2017
Anvendes fra i Norge
06.02.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014R0636
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro