Overgangsordninger vedrørende visse animalske produkter innført til Bulgaria og Romania

Tittel

Kommisjonsvedtak 2007/29/EF av 22. desember 2006 om fastsettelse av overgangsordninger vedrørende visse animalske produkter som omfattes av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004/2004 innført til Bulgaria og Romania fra tredjeland før 1. januar 2007

Commission Decision 2007/29/EC of 22 December 2006 laying down transitional measures for certain products of animal origin covered by Regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of the Council introduced into Bulgaria and Romania from third countries before 1 January 2007

Siste nytt

Nærmere omtale

Bakgrunn (fra EØS-notatet)

Sammendrag av innhold
Rettsakten er laget på bakgrunn av at Bulgaria og Romania tiltrer felleskapet fra 1.januar 2007 og dermed får mulighet for fri markedsadgang til EØS området, også for animalske produkter. I tiden før tiltredelse er det i begge land innført varer fra tredjeland som ikke er konforme med forordning (EF) nr. 853/2004. Man må derfor som en overgangsordning, gi et regelverk som forhindrer disse produktene i å komme inn til andre EØS-land.

Ovenfor nevnte animalske produkter, som har gått over i fri omsetning i Bulgaria og Romania, må kun markedsføres på de nasjonale markeder og er kun tillatt omsatt fram til 31.desember 2007 med spesiell merking. De må ikke bearbeides i virksomheter som har anledning til å eksportere til EØS området og ikke sendes til andre medlemsstater. Nevnte produkter kan eksporteres til tredjeland på visse gitte betingelser.

Ovenfor nevnte animalske produkter, som ikke er gått over i fri omsetning, eksempelvis befinner seg på tollager, kan frigis for omsetning på nasjonalt marked, under de ovenfor nevnte betingelser og fram til 31.12.2007. Alle produkter som er i en slik situasjon etter overgangsperiodens utløp, skal destrueres fra 1.januar 2008, under tilsyn av respektive kompetente myndighet i de to land.

Merknader
Rettsakten antas å ikke ha administrative eller økonomiske konsekvenser.

Rettsakten krever ikke gjennomføring i norsk rett.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
22.12.2006
Anvendelsesdato i EU
01.01.2007

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 5, 26.1.2012, p. 170-171
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
07.12.2007
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
IS

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32007D0029
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro