Storbritannias status som sykdomsfri visse akvatiske dyresykdommer hva angår Nord-Irland

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/2110 av 16. desember 2020 om endring av del C av vedlegg II til vedtak 2009/177/EF med hensyn til Storbritannias sykdomsfrie status hva angår Nord-Irland for visse sykdommer hos akvatiske dyr

Commission Implementing Decision (EU) 2020/2110 of 16 December 2020 amending Part C of Annex I to Decision 2009/177/EC as regards the disease-free status of the United Kingdom in respect of Northern Ireland for certain aquatic animal diseases

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 30.12.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.12.2020)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer Del C i vedlegg I til kommisjonsvedtak 2009/177/EF og erstatter referanser til Storbritannia med hensyn til Nord-Irland. Del C i vedlegg I handler om medlemsstater, soner og segmenter som er erklært sykdomsfrie.

Det følger av Brexit-avtalens protokoll om Irland/Nord Irland artikkel 5(4) at bestemmelser i EU-regelverk angitt i vedlegg 2 til protokollen skal gjelde for Storbritannia når det gjelder Nord Irland. Rettskaten endrer listen over medlemsstater, soner og segmenter som er erklært sykdomsfrie for en rekke sykdommer for akvatiske dyr slik at "Storbritannia" endes til "Storbritannia (Nord Irland)".

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten, forordning (EU) 2020/XXX, er en del av de rettsakter som endrer EU/EØS-regelverket i forbindelse med Brexit, der Storbritannia (UK) forlater EU og blir definert som et tredjeland. UK forlot EU den 31. januar 2020 og samtidig startet en overgangsperiode. I denne overgangsperioden har UK blitt behandlet som om landet fortsatt var en del av EU og EØS. Denne overgangsperioden tar slutt 31. desember 2020 og EU/EØS-regelverket må derfor endres fra 1. januar 2021 for å ta høyde for UKs nye status som et tredjeland.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Når Storbritannia trer ut av det indre marked, mister vi felles spilleregler, dynamisk utvikling av felles regelverk og den forutsigbarheten og rettssikkerheten som ligger i det institusjonelle rammeverket i EØS. Norge og Storbritannia forhandler nå om en frihandelsavtale som skal ivareta vår handel med varer og tjenester også etter 1. januar 2021. I påvente av frihandelsavtalen er Island, Norge og Storbritannia enige om en midlertidig vareavtale. Den midlertidige vareavtalen trer i kraft 1. januar 2021 og vil gjelde frem til den erstattes av frihandelsavtalen mellom Island, Liechtenstein, Norge og Storbritannia.

Den midlertidige vareavtalen innebærer at norsk næringsliv er sikret videreføring av dagens tollpreferanser, inkludert nulltoll for industrivarer inn til Storbritannia. For tollfrie kvoter for handel med sjømat og landbruksprodukter, videreføres relevante kvoter med utgangspunkt i faktisk handel mellom Storbritannia og Norge gjennom de tilsvarende EU-kvotene. I tillegg videreføres dagens opprinnelsesregler.

Sakkyndige instansers merknader
På grunn av at det haster å innlemme rettsakten er den ikke behandlet i Spesialutvalget på matområdet.

Status
Rettsakten blir vedtatt i EU i slutten av desember.

Rettsakten skal innlemmes i EØS-avtalen ved skriftlig prosedyre i desember 2020

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Dato
03.12.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
16.12.2020
Anvendelsesdato i EU
01.01.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
09.12.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
30.12.2020
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.12.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.12.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020D2110
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro