Import av insekter fra Vietnam

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/171 af 12. februar 2021 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2019/626 med hensyn til lister over tredjestater og regioner i tredjestater godkjent for innførsel til Den europeiske union av insekter

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/171 of 12 February 2021 amending Implementing Regulation (EU) 2019/626 as regards lists of third countries and regions thereof authorised for the entry of consignments of insects into the Union

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 17.3.2021

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 16.3.2021)

Sammendrag av innhold
Forodning (EU) 2021/171 endrer forordning (EU) 2019/626 ved å legge til Vietnam i vedlegg IIIa. Dvs. at det er tillat å importere insekter fra Vietnam til EU.

Forordning (EU) 2019/626 er gjennomført i forskrift om offentlig kontroll - lister over tredjestater det er tillatt å innføre visse dyr og varer fra forordning (EU) 2019/626. Rettsakten inneholder lister over tredjestater eller regioner som det til unionen er tillatt å innføre visse dyr og varer beregnet på konsum fra.

Forodning (EU) 2019/626 som denne endrer skal oppheves med virkning fra 21. april 2021 når den nye dyrehelseforordningen trer i kraft. Den nye forordningen om lister over tredjestater som opphever og overtar for forordning (EU) 2019/626 har allerede med Vietnam på listen over stater det kan innføres insekter fra. Denne nye forodningen har D-nummer: D067970/04 og heter COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) …/... of XXX laying down the lists of third countries and regions thereof authorised for the entry into the Union of certain animals and goods intended for human consumption in accordance with Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council. Det er laget et EØS notat om denne med tittelen: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) .../... av ... som fastsetter lister over tredjestater eller regioner i disse fra hvilke det til unionen er tillatt å innføre visse dyr og varer beregnet på konsum i tråd med Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten endrer forskrift om offentlig kontroll - lister over tredjestater det er tillatt å innføre visse dyr og varer fra forordning (EU) 2019/626 og vil implementeres gjennom forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten anses ikke å gi økonomiske eller administrative konsekvenser, fordi den ikke medfører store endringer knyttet til hvilke tredjestater som Unionen kan importere insekter fra.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er enda ikke vurdert av spesialutvalget for matområdet.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel, fordi den oppdaterer listen over de tredjestater som insekter kan importeres til EU fra.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
12.02.2021
Anvendelsesdato i EU
18.02.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet