Suspendering av godkjenningen av to typer lasalocid A-natrium som tilsetningsstoff i fôrvarer til oppfôringskyllinger og livkyllinger

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/932 av 9. juni 2021 om mellombels oppheving av godkjenninga av lasalocid-A-natrium (Avatec 15 % cc) og lasalocid-A-natrium (Avatec 150 G) som tilsetjingsstoff i fôr til slaktekyllingar og livkyllingar (innehavar av godkjenninga: Zoetis Belgium S.A.)

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/932 of 9 June 2021 suspending the authorisation of lasalocid A sodium (Avatec 15% cc) and lasalocid A sodium (Avatec 150 G) as feed additives for chickens for fattening and chickens reared for laying (holder of authorisation Zoetis Belgium S.A.)

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 10.12.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 17.3.2022)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder suspensjon av godkjenningen av Avatec® 150G som koksidiostatika med det aktive stoffet lasalocid A natrium for slaktekylling og livkylling. Produktet var godkjent etter gammelt regelverk (direktiv 70/524/EC) og ble søkt regodkjent etter nytt regelverk. I 2017 kunne ikke EFSA konkludere i forhold til sikker dose av preparatet for slaktekylling og livkylling. De kunne heller ikke konkludere at preparatet hadde effekt ved den laveste foreslåtte dosen for disse dyretypene. Søker fikk muligheten til å levere ytterligere data. Etter å ha vurdert de nye dataene kunne EFSA fortsatt ikke konkludere at preparatet var trygt eller har effekt for slaktekylling og livkylling. Godkjenningen er derfor suspendert og produktet må trekkes fra markedet. Det er gitt en overgangsperiode på 3 måneder. Søker har forsikret at de nødvendige studiene pågår og at data fra disse vil være tilgjengelig innen 31. desember 2021. Etter denne datoen vil tilsetningsstoffet bli vurdert på nytt.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien. Norge har et unntak i EØS-avtalen for godkjenning av koksidiostatika, men lasalocid A natrium er blant de koksidiostatikaene som er godkjent for bruk i Norge. Dette koksidiotsatikaet har imidlertid vært lite i bruk de siste årene, og var ikke i bruk i 2019 eller 2020.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
18.05.2021
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
09.06.2021
Anvendelsesdato i EU
30.06.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
09.09.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
10.12.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
11.12.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
11.12.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R0932
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro