Godkjenning av E. faecium som tilsetningsstoff til fôr til slaktekyllinger

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 361/2011 av 13. april 2011 om godkjenning av Enterococcus faecium NCIMB 10415 som tilsetningsstoff til fôr til slaktekyllinger (innehaver av godkjenningen er DSM Nutritional Products Ltd representeret ved DSM Nutritional Products Sp. z o.o) og om endring av forordning (EF) nr. 943/2005

Commission Implementing Regulation (EU) No 361/2011 of 13 April 2011 concerning the authorisation of Enterococcus faecium NCIMB 10415 as a feed additive for chickens for fattening (holder of authorisation DSM Nutritional products Ltd represented by DSM Nutritional Products Sp. z o.o) and amending Regulation (EC) No 943/2005

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 8.5.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.4.2012)

Sammendrag av innhold
Rettsakten omhandler regodkjenning av et mikroorganismepreparat til bruk i slaktekyllingfôr. Preparatet er tidligere godkjent etter direktiv 70/524/EØF, det "gamle" fôrtilsetningsstoffregelverket som tilsetningsstoff i fôr til kalver inntil seks måneders alder, slaktekylling, slaktegris, avlspurker, smågris, hund og katt. Godkjenningene omhandlet eksisterende produkter da det "nye" tilsetningsstoff-regelverket, forordning (EF) nr. 1831/2003, trådte i kraft, og produktene skal derfor søkes regodkjent. Dette mikroorganismepreparatet er nå søkt regodkjent som tilsetningsstoff i slaktekyllingfôr.

European Food Safety Authority, EFSA, har vurdert søknaden og finner preparatet trygt for folkehelse, dyrehelse og miljøet. Det er satt grense for minste tillatte innhold av preparatet i fullfôr til slaktekylling på 3x108 KDE (kolonidannende enheter)/kg fôr.

Enterococcus faecium NCIMB 10415 er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer, den funksjonelle gruppen Tarmstabiliserende stoffer og har identifikasjonsnr. 4b1705. Godkjenningen som tilsetningsstoff i slaktekyllingfôr har varighet til 4. mai 2021. Preparatet kan benyttes i fôr som inneholder visse koksidiostaika; decoquinat, monensin natrium, robenidine hydroklorid, diclazuril og semduramycin. Av disse er bare monensin natrium godkjent i Norge. Siden preparatet er godkjent tidligere, er det gitt en overgangsordning, slik at eksisterende lagerbeholdning, som mer merket etter det "gamle" fôrtilsetnigsstoffregelverket, kan brukes opp.

Regodkjenningen er gitt i samsvar med vedtak i den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen, seksjon fôrvarer.

Siden preparatet har vært i bruk i mange år, er fôrindustrien også kjent med det. De får imidlertid anledning til å bruke dette preparatet i fôrblandinger som er tilsatt koksidiostatiukmet monensin natrium. Hvorvidt preparatet tas i bruk, avhenger av praktiske og økonomiske forhold ved den enkelte virksomheten. Det er nå regodkjent og kan brukes som tilsetningsstoff i slaktekyllingfôr i 10 nye år.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet finne rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten omhandler regodkjenning av et mikroorganismepreparat til bruk i slaktekyllingfôr. Preparatet er tidligere godkjent etter direktiv 70/524/EØF, det "gamle" fôrtilsetningsstoffregelverket som tilsetningsstoff i fôr til kalver inntil seks måneders alder, slaktekylling, slaktegris, avlspurker, smågris, hund og katt. Godkjenningene omhandlet eksisterende produkter da det "nye" tilsetningsstoff-regelverket, forordning (EF) nr. 1831/2003, trådte i kraft, og produktene skal derfor søkes regodkjent. Dette mikroorganismepreparatet er nå søkt regodkjent som tilsetningsstoff i slaktekyllingfôr.

European Food Safety Authority, EFSA, har vurdert søknaden og finner preparatet trygt for folkehelse, dyrehelse og miljøet. Det er satt grense for minste tillatte innhold av preparatet i fullfôr til slaktekylling på 3x108 KDE (kolonidannende enheter)/kg fôr.

Enterococcus faecium NCIMB 10415 er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer, den funksjonelle gruppen Tarmstabiliserende stoffer og har identifikasjonsnr. 4b1705. Godkjenningen som tilsetningsstoff i slaktekyllingfôr har varighet til 4. mai 2021. Preparatet kan benyttes i fôr som inneholder visse koksidiostaika; decoquinat, monensin natrium, robenidine hydroklorid, diclazuril og semduramycin. Av disse er bare monensin natrium godkjent i Norge. Siden preparatet er godkjent tidligere, er det gitt en overgangsordning, slik at eksisterende lagerbeholdning, som mer merket etter det "gamle" fôrtilsetnigsstoffregelverket, kan brukes opp.

Regodkjenningen er gitt i samsvar med vedtak i den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen, seksjon fôrvarer.

Siden preparatet har vært i bruk i mange år, er fôrindustrien også kjent med det. De får imidlertid anledning til å bruke dette preparatet i fôrblandinger som er tilsatt koksidiostatiukmet monensin natrium. Hvorvidt preparatet tas i bruk, avhenger av praktiske og økonomiske forhold ved den enkelte virksomheten. Det er nå regodkjent og kan brukes som tilsetningsstoff i slaktekyllingfôr i 10 nye år.

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.
Vurdering

Mattilsynet finne rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
13.04.2011
Anvendelsesdato i EU
04.05.2011

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 47, 25.8.2016, p. 116-119
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.01.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
30.03.2012
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
26.04.2012
Anvendes fra i Norge
01.05.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011R0361
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro