Kontrollforordningen: retting av svensk språkversjon av utfyllende bestemmelser om unntak fra kontroll av visse sammensatte næringsmidler

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/1615 av 22. april 2022 om retting av den svenske språkversjonen av delegert forordning (EU) 2021/630 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 med hensyn til visse kategorier av varer unntatt fra offentlig kontroll på grensekontrollstasjoner

Commission Delegated Regulation (EU) 2022/1615 of 22 April 2022 correcting the Swedish language version of Delegated Regulation (EU) 2021/630 supplementing Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council as regards certain categories of goods exempted from official controls at border control posts

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 17.3.2023 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 14.11.2022)

Sammendrag av innhold
Grunnrettsakten, forordning (EU) 2021/630, gir utdypende regler for hvilke sammensatte produkter som ikke trenger å kontrolleres ved en grensekontrollstasjon ved innførsel til EU/EØS fra en stat utenfor EU/EØS. Videre gis det regler for gjennomføring av kontrollen på slike sammensatte produkter ute på markedet, basert på en risikovurdering.

Forordning (EU) 2022/1615 endrer den svenske oversettelsen av forordning (EU) 2021/630, da det har sneket seg inn noen språklige feil i oversettelsen. Denne endringen berører ikke den engelske utgaven av rettsakten, eller den norske oversettelsen fra UD.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten berører kun den svenske oversettelsen av forordning (EU) 2021/630 og krever ikke noen endring av den norske forskriften som gjennomfører forordning (EU) 2021/630 i norsk rett, forskrift 2. juni 2022 nr. 1010 om offentlig kontroll – positivlisten 2021 – forordning (EU) 2021/630 og forordning (EU) 2021/632 (positivlisten 2021).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten vil ikke medføre noen økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet eller næringen.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten justerer den svenske utgaven av rettsakten og berører ikke den engelske eller den norske oversettelsen fra UD. Rettsakten vil derfor ikke kreve noen handling på regelverkssiden for å rette opp den norske utgaven av rettsakten.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt av EU-Kommisjonen i EU 22. april 2022, og kunngjort i EUR-Lex 20. september 2022. Rettsakten trådte i kraft i EU 10. oktober 2022.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
22.04.2022
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
22.04.2022
Anvendelsesdato i EU
10.10.2022

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.02.2023
Vedtatt i EØS-komiteen
17.03.2023
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
18.03.2023
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
18.03.2023

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32022R1615
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro