Godkjenning av kobberkelat av hydroksy-analog av metionin som tilsetningsstoff til dyrefôr

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 349/2010 av 23. april 2010 om godkjenning av kobberkelat av hydroksy-analog av metionin som tilsetningsstoff til fôr til alle dyrearter

Commission Regulation (EU) No 349/2010 of 23 April 2010 concerning the authorisation of copper chelate of hydroxy analogue of methionine as a feed additive for all animal species

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 6.5.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 14.4.2011)

Sammendrag av innhold
Rettsakten omhandler godkjenning av et mikromineralpreparat, kopper-chelat, som tilsetningsstoff i fôr til alle dyrearter. Preparatet er klassifisert i kategorien Tilsetningsstoffer med ernæringsegenskaper, den funksjonelle gruppen Mikromineraler og har identifikasjonsnr. 3b4.10. Godkjenningen er ikke gitt til et spesielt firma, men til preparatet, og den har varighet til 14. mai 2020.

EFSA har vurdert preparatet og finner det trygt for folkehelse, dyrehelse og for miljøet. De bekrefter at preparatet er en god kilde for tilgjengelig kopper i fôr til alle dyrearter. Preparatet er allerede godkjent som tilsetningsstoff i fôr til slaktekylling ved forordning (EF) nr. 1253/2008. Den rettsakten oppheves nå. Det er satt grenseverdier for største tillatte innhold av kopper i fôr til ulike dyrearter, og disse er ikke endret. Preparatet skal tilsettes fôret i form av en premiks. Videre anbefales det å bruke verneutstyr som briller, hansker og støvmaske når preparatet blir håndtert. Ved merking av tilsetningsstoffet skal følgende tekst brukes:

Til sau hvis innholdet av kopper, Cu, i fôret overstiger 10 mg Cu/kg: "Innholdet av kopper i fôret kan forårsake forgiftning av visse saueraser".

Til storfe som har utviklet drøvtyggerfunksjonen hvis innholdet av kopper, Cu, i fôret er lavere enn 20 mg Cu/kg: "Innholdet av kopper i fôret kan medføre koppermangel hos storfe på beite, dersom beitegraset har høyt innhold av molybden eller svovel".

Det er angitt analysemetode for preparatet. Godkjenningen er gitt i samsvar med vedtak i den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen, seksjon fôrvarer.

Merknader
Kommisjonens hjemmel for å utarbeide regler på dette området er Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1831/2003 av 23. september 2003 om tilsetningsstoffer i fôrvarer, art. 9.

Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer. Endringen foretas i vedlegg II. EFSAs vurdering bygger på utprøving av stoffet i fôr til kalv, smågris og verpehøner, men det er ikke spesielt evaluert som tilsetningsstoff i fôr til akvatiske dyr. Andre kopperforbindelser er godkjent til bruk i fiskefôr fra før.

Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet. Fôrindustrien får en ny kilde for koppertilsetning til fôr til alle dyrearter. Dette vil være en forenkling, og det kan være kostnadssparende med en kopperkilde til bruk i fôr til alle dyrearter.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering
Norge har et generelt unntak i EØS-avtalen for kopper i fôr. Det er en tilpasningstekst i EØS-avtalen, som sier at Norge kan videreføre nasjonal lovgiving av regelverket som gjaldt ved tiltredelse av EØS-avtalen i 1994, for kopper i fôr. Ved Norges tiltredelse av EØS-avtalen gjaldt "Fôrvarebestemmelser", fastsatt av Statens tilsynsinstitusjoner i landbruket (STIL) i 1987, som regelverk på fôrområdet. Da hadde vi standardiserte fôrblandinger og standardiserte mikromineralblandinger til griser, og tilsattmengde kopper var begrenset til 8 mg/kg fôr. I EU var grenseverdiene for kopper i fôr til smågris 170 mg/kg og 35 mg/kg i fôr til andre griser, og disse gjelder fortsatt. Norges unntak fra EØS-avtalen medfører at 35 mg/kg fôr gjelder som største tillatte innhold av kopper i fôr til alle griser. Årsaken er at store mengder kopper har vekstfremmende virkning på smågriser. Slik effekt av tilsetningsstoffer finner ikke Norge forsvarlig. Gjeldende grenseverdi for kopper i smågrisfôr i norsk regelverk beholdes derfor uendret. Forordning (EU) nr. 349/2010 endrer heller ikke EUs grenseverdier for største innhold av kopper i fôr, det er bare et nytt kopperpreparat som er godkjent.

Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel, med det unntaket EØS-avtalen gir.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
23.04.2010
Anvendelsesdato i EU
14.05.2010

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 58, 24.9.2015, p. 19-21
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
01.04.2011
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
03.05.2011
Anvendes fra i Norge
03.05.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010R0349
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro