Revisjon av regelverket for dyrevelferd

Tittel

(Under forberedelse) Forslag til europaparlaments- og rådsforordning om endring av [...] med hensyn til dyrevelferd

(In preparation) Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council aminding [...] as regards animal welfare

Siste nytt

Notat om planlagt revisjon av eksisterende regelverk lagt fram av Kommisjonen 6.7.2021 med tilbakemeldingsfrist 3.8.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens initiativ av 6.7.2021)

Revision af EU-lovgivningen om dyrevelfærd

Dette initiativ har til formål at ajourføre EU's dyrevelfærdsregler for at øge den rolle, som nylige videnskabeligt baserede analyser spiller, samt udvide reglernes anvendelsesområde og gøre dem lettere at håndhæve – og dermed generelt øge niveauet for dyrevelfærd i EU.

Køreplaner

Feedbackperiode: 06 juli 2021 - 03 august 2021 (midnat, dansk tid)

Indledende konsekvensanalyse - Ares(2021)4402058

Nøkkelinformasjon

Norge



norge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet