Aromaforordningen: fjerning av visse aromastoffer fra EU-listen

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2022/1466 av 5. september 2022 om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 med hensyn til fjerning av visse aromastoffer fra EU-listen

Commission Regulation (EU) 2022/1466 of 5 September 2022 amending Annex I to Regulation (EC) No 1334/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the removal of certain flavouring substances from the Union list

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 17.3.2023 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 28.10.2022)

Sammendrag av innhold

Denne rettsakten går etter hurtigprosedyren.

Rettsakten forordning (EU) nr. 2022/1466 fjerner flere aromastoffer fra EUs Unionsliste for aromastoffer.

EUs unionsliste ble fastsatt ved forordning (EU) nr. 872/2012. Da denne forordningen ble vedtatt, var det knyttet usikkerhet til helserisikoen ved inntak av mange aromastoffer. Det ble derfor vedtatt at næringen over en tidsperiode måtte kunne legge fram ny dokumentasjon for stoffene, slik at Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) kunne vurdere dem i henhold til gjeldende kriterier.  Disse aromastoffene har derfor vært midlertidig godkjent.

De nevnte aromastoffene er ikke lengre støttet av industri/tilvirker. Det vil si industri/tilvirker ikke fremskaffer dokumentasjon slik at EFSA kan vurdere helsefarer knyttet til inntak av produktene. EU har derfor bestemt at aromastoffene ikke lengre er tillatt brukt, og er derfor fjernet fra EUs Unionsliste for aromastoffer.

Forordning (EU) 2022/1466 fjerner disse stoffene fra Unionslista;

FL-nr.

Kjemisk betegnelse

07.030

1-(4-Methoxyphenyl)pent-1-en-3-one

07.046

Vanillylidene acetone

07.049

1-(4-Methoxyphenyl)-4-methylpent-1-en-3-one

07.206

4-(2,3,6-Trimethylphenyl)but-3-en-2-one

07.258

6-Methyl-3-hepten-2-one

10.034

5,6-Dihydro-3,6-dimethyl-benzofuran-2(4H)-one

10.036

5,6,7,7a-Tetrahydro-3,6-dimethylbenzofuran-2(4H)-one

10.042

3,4-Dimethyl-5-pentylidene-furan-2(5H)-one

10.043

2,7-Dimethylocta-5(trans),7-dieno-1,4-lactone

10.046

Hex-2-eno-1,4-lactone

10.054

Non-2-eno-1,4-lactone

10.060

2-Decen-1,4-lactone

10.170

5-Pentyl-3H-furan-2-one

13.004

Allyl 2-furoate

13.034

3-(2-furyl)acrylaldehyde

13.043

Furfurylidene-2-butanal

13.044

4-(2-Furyl)but-3-en-2-one

13.046

3-(2-Furyl)-2-methylprop-2- enal

13.066

3-Acetyl-2,5-dimethylfuran

13.103

2-Butylfuran

13.137

3-(2-F uryl)-2-phenylprop-2- enal

13.150

3-(5-Methyl-2-furyl)prop-2-enal

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring av forskrift av 6. juni 2011 nr. 669 om aroma og næringsmiddelingredienser med aromagivende egenskaper til anvendelse i og på næringsmidler (aromaforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser

NHO har vært forespurt om de har kommentarer eller innvendinger til å fase ut stoffene. Mattilsynet har ikke mottatt kommentarer til denne henvendelsen.

Gjennomføring av rettsakten endrer derfor i liten grad forhold for produksjon og omsetning av norsk produsert mat. Mattilsynet mener derfor at det ikke har økonomiske konsekvenser for den norske næringen. Det forventes ikke økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
05.09.2022
Anvendelsesdato i EU
26.09.2022

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
08.02.2023
Vedtatt i EØS-komiteen
17.03.2023
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
18.03.2023
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
18.03.2023

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet