Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA)

Tittel

Rådsforordning (EF) nr. 2062/94 av 18. juli 1994 om opprettelse av et europeisk kontor for sikkerhet og helse på arbeidsplassen

Council Regulation (EC) NO 2062/94 of 18 July 1994 establishing a European Agency for Safety and Health at Work

Siste nytt

Høring igangsatt av Kommisjonen 5.4.2017

Program eller byrå:
Byrå

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 1.5.2010)

Sammendrag av innhold
Opprettelse av Det europeiske arbeidsmiljøinsituttet i Bilbao (The European Agency for Safety and Health at Work) ble formelt vedtatt i EU 18. juli 1994 ved rådsforordning nr. 2062/94 om opprettelse av et europeisk kontor for sikkerhet og helse på arbeidsplassen. Instituttet skal innhente, analysere og formidle informasjon knyttet til arbeidsrelatert sikkerhet og helse på europeiske arbeidsplasser. Den opprinnelige forordningen fra 1994 er endret ved rådsforordninger nr. 1643/1995 av 29. juni 1995, nr. 1654/ 2003 av 18. juni 2003 og nr. 1112/ 2005 av 24. juni 2005.

Innhold
Formålet med opprettelsen av instituttet er å bistå EUs medlemsland, Kommisjonen og andre beslutningstakere på europeisk plan med faglig, vitenskapelig og økonomisk informasjon som grunnlag for å regulere helse og sikkerhet på arbeidsplassene og sørge for samarbeid mellom medlemslandene knyttet til informasjonsinnhenting og forskning. Instituttet skal videre bidra til å øke bevisstheten rundt sikkerhet og helse på arbeidsplassen, blant annet gjennom ulike aktiviteter som opplæringsprogrammer, informasjonskampanjer, forskning osv.

Bilbao-instittet har et trepartssammensatt styre med representanter fra medlemsstatenes myndigheter, arbeidsgiverorganisasjoner, arbeidstakerorganisasjoner og EU-kommisjonen.

Norges tilknytning til instituttet
EFTA-/EØS-landene har siden opprettelsen i 1999 deltatt på uformell basis i det samarbeidet som skjer rundt Bilbao-instituttet. Denne deltakelsen har skjedd utenfor rammen av EØS-avtalen og har ikke medført kostnader for EFTA-landene, utover å dekke reise og opphold samt at de respektive landene har dekket kostnadene til deltakelse i de enkelte prosjektene de har deltatt i.

EU inviterte medio 2009 EFTA-/EØS-landene til å delta i Bilbao-instituttet. EFTA-statene skal delta fullt ut i kontorets styre med de samme rettigheter og forpliktelser som EU-land, men uten stemmerett.

Informasjonsforpliktelser
Det fremgår av EØS-komitéens beslutning art. 1 bokstav d) til f) at EFTA-statene innen 6 måneder etter at EØS-komitéens beslutning er trådt i kraft, skal informere instituttet om de elementer som er hovedbestanddeler i deres nasjonale sikkerhetsnett for sikkerhet og helse på arbeidsplassen som fastsatt i forordningens art. 4 med senere endringer. EFTA-statene skal særlig utpeke de institusjoner som skal samordne og/ eller oversende opplysningene som skal gis på nasjonalt nivå til instituttet. EFTA-statene skal også underrette kontoret om de institusjoner innenfor deres territorium som vil kunne samarbeide med kontoret med hensyn til enkelte emner av særlig interesse og dermed fungere som emnesenter i nettverket. I følge forordningen om Det europeiske arbeidsmiljøinstututtet art. 4 (slik den foreligger etter endring i forordning nr. 1112/ 2005) skal medlemsstatene regelmessig informere instituttet om de viktigste elementer som utgjør deres nasjonale informasjonsnett, herunder enhver institusjon som etter deres oppfatning kan bidra til kontorets arbeid.

Merknader
Forordningen har hjemmel i traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, særlig artikkel 308.

Innlemmelsen i EØS-avtalen og norsk formell deltakelse i Bilbao-instiuttet vil ha økonomiske og budsjettmessige konsekvenser. EFTA-statene forplikter seg til å bidra med et årlig tilskudd til instituttets drift beregnet i samsvar med EØS-avtalens art. 82 (1) litra a og protokoll 2.For 2010 vil EFTA's bidrag utgjøre 346 335 Euro og Norges del utgjøre ca 331 685 Euro. Utgiftene dekkes av Arbeidsdepartementets budsjett.

Status
EØS-komitéen besluttet 04.12.2009 (beslutning nr. 160/ 2009), med forbehold om Stortingets samtykke i samsvar med Grunnloven § 26 annet ledd, å innlemme forordningen om Det europeiske arbeidsmiljøinstituttet i EØS-avtalens protokoll 31. Stortinget gjorde 25.03.10 vedtak om samtykke i samsvar med regjeringens forslag (Prop. 71 S (2009-2010)). EØS-komitéens beslutning trådte i kraft 15. april 2010.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
18.07.1994
Anvendelsesdato i EU
09.09.1994

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 3, 15.1.2015, p. 706-713
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
04.12.2009
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.06.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Informasjon fra departementet
Samtykkeproposisjon
Dato
12.02.2010
Anvendes fra i Norge
01.01.2010
Annen informasjon

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 31994R2062
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro