Det europeiske GNSS-byrået

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 912/2010 av 22. september 2010 om etablering av det europeiske GNSS-byrået, som erstatter rådsforordning (EF) nr. 1321/2004 om opprettelse av strukturer for forvaltning av europeiske programmer for satellittbasert radionavigasjon og som endrer europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 683/2008

Regulation (EU) No 912/2010 of the European Parliament and of the Council of 22 September 2010 setting up the European GNSS Agency, repealing Council Regulation (EC) No 1321/2004 on the establishment of structures for the management of the European satellite radio navigation programmes and amending Regulation (EC) No 683/2008 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS-komitevedtak 15.6.2012

Program eller byrå:
Byrå

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert5.8.2013)

Sammendrag av innhold
Forordningen etablerer et europeisk GNSS-byrå (European GNSS Agency), til erstatning for European GNSS Supervisory Authority, som ble etablert ved rådsforordning 1321/2004 EC. Forordningen erstatter rådsforordning 1321/2004 EC og endrer rådsforordning 683/2008 EC.

Merknader
Rådsforordning 1321/2004 EC og rådsforordning 683/2008 EC ble innlemmet i norsk lov ved Stortingets vedtak av 11. juni 2009 om å innlemme det europeiske satellittnavigasjonsprogrammet i EØS-avtalen. Parlaments- og rådsforordning 912/2010 innebærer endring av disse.

Sakkyndige instansers merknader
St.prp. nr. 54 (2008-2009) er skrevet i samarbeid UD, FKD, JD, MD og SD, og deres innspill er innarbeidet i proposisjonen. I tillegg har Norsk Romsenter bistått med kvalitetssikring av teksten. Proposisjonen har også vært på høring blant de berørte departementer.

Vurdering
Norges deltakelse i GSA (GNSS Supervisory Authority) gjennom innlemmelse i EØS av rådsforordning 1321/2004 EC (og tillegget gjennom rådsforordning 1942/2006 EC) var en nødvendig og naturlig følge av Stortingets vedtak av 11. juni 2009 (St.prp.nr.54 (2008-2009)) om norsk deltakelse i det europeiske satellittnavigasjonsprogrammet og innlemmelse av dette i EØS-avtalen. Oppgavene til GSA ble justert i 2008 gjennom rådsforordning 683/2008 EC. Denne justeringen formaliseres ved at 1321/2004 (med tillegg 1942/2006) erstattes av en ny rettsakt, samtidig som GSA endrer navn til "European GNSS Agency".

For å fortsatt oppfylle Stortingets vedtak av 11. juni 2009 (Innst. S. nr. 258 (2008-2009)) er det nødvendig at den nye rettsakten innlemmes i EØS. Dette er en forutsetning for en videre fullverdig norsk deltakelse i utbyggingsfasen av det europeiske satellittnavigasjonsprogrammet. Endringen innebærer ingen nye økonomiske forpliktelser for Norge utover hva vi har forpliktet gjennom den foregående rettsakten.

Det anses å også være i EU (og medlemslandenes) interesse at den nye rettsakten også gjøres gjeldende for Norge gjennom EØS. Det forventes ikke motstand fra EU-siden.

Når den nye rettsakten skal innlemmes i EØS-avtalen (som tillegg i artikkel 1 til protokoll 31 i EØS-avtalen), er det viktig å sikre at Norge gis samme rettigheter i det nye byrået som vi har i GSA, herunder spesielt:
- at Norge skal delta fullt i det nye byrået (... shall fully participate in the ....) (ref 1a)
- at Norge skal delta fullt, men uten stemmerett, i "the Administrative Board" og "the Security Accreditation Board" (ref 1c)
- at norske borgere skal kunne inneha stillinger i byrået (ref 1f).

Spørsmålet om inkorporering i norsk lov har vært drøftet med saksbehandler i Justisdepartementets lovavdeling. Det anses ikke som nødvendig å ta forodningen inn i norsk lovverk, ettersom den ligger under protokoll til EØS-avtalen (jf. EØS-avtalens art. 7). Dette er i samsvar med tidligere praksis for rettsakter under protokoll 31.

Konklusjon
Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Status
Europakommisjonens forslag ble vedtatt med endringer ved Europaprlamentets førstegangsbehandling 16. juni 2010. Forordningen ble endelig vedtatt av Rådet og Europaparlamentet 22. september 2010 og publisert i Official Journal 20. oktober 2010.

Forordningen er EØS-relevant i kraft av Norges deltakelse i utbyggingsfasen av Galileo og EGNOS, som ble vedtatt av Stortinget 11. juni 2009 gjennom St. prp. nr. 54 (2008-2009) Om samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av EUs satellittnavigasjonsprogrammer Galileo og EGNOS (2008-2013). Forordningen ble vedtatt i EØS-komiteen 15. juni 2012, med ikrafttredelse fra 1. januar 2012.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
24.03.2009
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
22.09.2010
Anvendelsesdato i EU
09.11.2010
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 54, 29.9.2016, p. 997-1007
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.11.2011
Vedtatt i EØS-komiteen
15.06.2012
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
16.06.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
16.06.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
01.01.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010R0912
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro