Det europeiske miljøvernbyrå (EEA)

Tittel

Rådsforordning (EØF) nr. 1210/90 av 7. mai 1990 om opprettelse av Det europeiske miljøagentur og Det europeiske miljøinformasjons- og overvåkingsnett

Council Regulation (EEC) No 1210/90 of 7 May 1990 on the establishment of the European Environment Agency and the European Environment Information and Observation Network

Program eller byrå:
Byrå

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Miljøverndepartementets nettside om byrået)

Det europeiske miljøbyrå er EUs organ for formidling av pålitelig, uavhengig informasjon om miljøet. Miljøbyrået er en viktig informasjonskilde for alle som er med på å utforme, vedta, iverksette og evaluere miljøpolitikk, samt for det brede publikum.

Miljøbyråets største kunder er Europakommisjonen, Europaparlamentet, Rådet og byråets medlemsland. I tillegg til disse betjener byrået også andre EU-institusjoner som Den økonomiske og sosiale komité, Regionkomiteen og Den europeiske investeringsbank. Av kunder utenfor EU-institusjonene er næringsliv, den akademiske verden, frivillige organisasjoner og andre medlemmer av det sivile samfunn, også viktige.

Hvert år utgir miljøbyrået en rekke rapporter og korte orienteringer, såkalte briefings, om forskjellige emner. Oftest blir orienteringene og de viktigste rapportene oversatt til de offisielle språkene i Miljøbyråets medlemsland.

Miljøverndepartementet har hovedansvaret for norsk deltakelse i miljøbyrået. Norge deltar i byråets styre.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dato
21.06.1989
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
07.05.1990
Anvendelsesdato i EU
27.04.1990
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 43, 3.11.1994, p. 40-45
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
12.08.1994
EØS- komitebeslutning

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 31990R1210
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro