Det europeiske overvåkingssenter for narkotika og narkotikamisbruk (EMCDDA)

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1920/2006 av 12. desember 2006 om Det europeiske overvåkingssenter for narkotika og narkotikamisbruk (omarbeidning)

Regulation (EC) No 1920/2006 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 on the European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (recast)

Siste nytt

Evalueringsrapport lagt fram av Kommisjonen 14.5.2019

Avtalegrunnlag:
Bilateral avtale Norge-EU
Program eller byrå:
Byrå

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Helse- og omsorgsdepartementets nettside om EMCDDA)

Om byrået
Det europeiske overvåkingssenter for narkotika og narkotikamisbruk (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction - EMCDDA) er en selvstendig, desentralisert EU-institusjon. Senteret er plassert i Lisboa.

Senterets oppgaver er å samle, analysere og formidle informasjon og kunnskap om narkotika og narkotikapolitiske spørsmål i anonymisert form. Formålet er å sette medlemsstatene bedre i stand til å utforme effektive tiltak mot narkotika og narkotikarelaterte problemer innen en nasjonal eller en felles ramme, herunder å legge til rette for utvikling av narkotikapolitiske strategier og tiltak for å redusere etterspørselen. Senteret har ikke myndighet til å beslutte tiltak utover innsamling og bearbeiding av data.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
12.12.2006
Anvendelsesdato i EU
16.01.2007
Rettsakten erstatter
Annen informasjon