EU-programmet Kreativt Europa (2014-2020)

Tittel

Europaparlamentes- og rådsforordning (EU) nr. 1295/2013 av 11. desember 2013 om opprettelse av programmet Kreativt Europa (2014–2020) og om oppheving av beslutning nr. 1718/2006/EF, nr. 1855/2006/EF og nr. 1041/2009/EF

Regulation (EU) No 1295/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 establishing the Creative Europe Programme (2014 to 2020) and repealing Decisions No 1718/2006/EC, No 1855/2006/EC and No 1041/2009/EC

Siste nytt

Evalueringsrapport offentliggjort av Europaparlamentet 26.10.2018

Kreativt Europa er en sammenslåing av de tidligere programmene Kultur 2007, MEDIA og MEDIA Mundus. Programmet har et totaltbudsjett 1,5 milliarder euro for hele syvårsperioden, hvorav minimum 56 prosent til audiovisuell sektor, minimum 31 prosent til kultur og maksimum 13 prosent til tverrfaglige tiltak og administrasjon.

Program eller byrå:
Program

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 14.6.2013)

Sammendrag av innhold
EU-kommisjonen fremmet forslag til et nytt kultur- og medieprogram 23. november 2011, Creative Europe 2014-2020, som skal erstatte dagens kultur- og medieprogrammer når disse løper ut i 2013. Forslaget innebærer en sammenslåing av de eksisterende kultur- og medieprogrammene, i tillegg til etableringen av en ny, tverrsektoriell ordning som skal stimulere kulturnæringer og gi aktører i sektoren tilgang til banklån. Creative Europe skal etter forslaget støtte et stort antall institusjoner, organisasjoner og personer som arbeider med film, TV, kultur, musikk, kunst, litteratur og kulturarv. 55 pst. av budsjettet skal gå til mediadelen, 30 pst. til kulturdelen og 15 pst. til den tverrsektorielle ordningen.

Formålet med programmet er å bidra til å sikre og fremme kulturelt og lingvistisk mangfold i Europa, og å styrke konkurranseevnen i kultursektoren med sikte på å oppnå bærekraftig, smart og inkluderende vekst. Mer spesifikke mål med programmet er:

a) Bygge kapasiteten i kultur- og kreative sektorer til å operere på tvers av europeiske landegrenser

b) Formidling og spredning av kulturuttrykk og -aktører på tvers av europeiske landegrenser; og å nå nye publikumsgrupper både i Europa og utenfor

c) Styrke den økonomiske kapasiteten i kultur- og kreative sektorer, spesielt blant små og mellomstore kulturnæringer og organisasjoner

d) Støtte samarbeid mellom land for å fremme politikkutvikling, innovasjon, publikumsutvikling og nye forretningsmodeller

Creative Europe er forankret i, og skal bidra til å oppfylle EUs vekststrategi, Europe 2020.

Programmet skal etter planen tre i kraft 1. januar 2014, med første utlysning av prosjektmidler høsten 2013.

Merknader
Kultursamarbeidet og samarbeidet med EU på den audiovisuelle sektoren er hjemlet i EØS-avtalens protokoll 31.

Norge deltar nå i rammeprogrammet Kultur 2007 for perioden 2007-2013, jf. St.prp. nr. 45 (2006-2007) om samtykke til deltakelse i en beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av EUs rammeprogram om kultursamarbeid (Kultur 2007). På den audiovisuelle sektoren deltar Norge nå i to programmer, dvs. MEDIA 2007, jf. St. prp.nr. 47 (2006-2007) Om samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av et støtteprogram for den europeiske audiovisuelle industri (MEDIA 2007), og MEDIA Mundus, jf. Prop. 20 S (2010-2011) Samtykke til deltaking i ei avgjerd i EØS-komiteen om innlemming av eit støtteprogram for audiovisuelt samarbeide med fagfolk frå tredjestatar (MEDIA Mundus).

Programforslaget Creative Europe er EØS-relevant, og det åpnes for full deltakelse for EØS/EFTA-landene. Beslutningen om EFTA-deltakelse i Creative Europe må tas i EØS-komiteen, og vil eventuelt bli tatt inn i protokoll 31.

Forordningen vil kreve budsjettendring dersom den tas inn i EØS-avtalen og grupperes derfor i Gruppe 1. Programforslaget innebærer et budsjett på 1,8 mrd. euro for hele perioden på syv år, en økning på 37 % sammenliknet med inneværende programperiode. De økonomiske kostnadene for Norge vil avhenge av Norges andel av proporsjonalitetsfaktoren, samt valutakursen de enkelte år fra 2014 til 2020. I tillegg kan forslaget ha administrative konsekvenser, ved at Kommisjonen foreslår ett nasjonalt kontaktpunkt (i de nåværende kultur- og medieprogrammene er det til sammen to kontaktpunkter). Det må også opprettes en ny budsjettlinje for programmets tverrsektorielle del. Som det fremgår under "Status", forhandles det nå mellom Rådet og Europaparlamentet om budsjett og programforslag. Det er sannsynlig at budsjettet justeres i forbindelse med disse forhandlingene. Så langt ser det imidlertid ikke ut til at programmets innhold vil endre seg vesentlig sammenliknet med programforslaget av 23. november 2011.

Sakkyndige instansers merknader
Kulturdepartementet vil gjennomføre høringsmøter med kultur- og mediesektoren våren 2013.

Vurdering
Unntatt offentligheten ihht. offentlighetsloven § 20 jf.

Andre opplysninger
Det er enkelte elementer i programforslaget som fremstår som uklare, og som må avklares før det fattes beslutning om norsk deltakelse. Det dreier seg først og fremst om hvor vidt norske kultur- og medieaktører kan søke om prosjektmidler fra Creative Europe ved første utlysning høsten 2013, med forbehold om at forordningen innlemmes i EØS-avtalen på et senere tidspunkt og så snart som mulig etter at EU har truffet sitt vedtak. Mange av utlysningene i første runde vil gjelde for rammeprosjekter over 3-5 år, og det vil være veldig uheldig dersom norske aktører ikke får anledning til å søke fra og med første utlysning.

Det er nødvendig med en nærmere vurdering av den nye lånegarantiordningen. Ordningen forutsetter et samarbeid med norsk banksektor, og det må vurderes hvordan et slikt samarbeid kan utvikles. Kulturdepartementet vurderer en mulig innretning av ordningen på norsk side. EU har ikke gitt signal om at Norge har anledning til å delta i kun deler av Creative Europe. Kulturdepartementet legger til grunn full deltakelse i programmet for sine vurderinger.

Status
Norge ga i februar 2013 en uforpliktende tilbakemelding til EU om at vi har intensjon om å delta i Creative Europe. Programforslaget diskuteres nå av medlemslandene i Rådet og i Europaparlamentet. Når EU har truffet sitt vedtak, vil programvedtaket bli forelagt EFTA/ EØS-landene med sikte på innlemmelse i EØS-avtalen. Norsk deltakelse i Creative Europe besluttes i siste instans av Stortinget.

EU vil først treffe sitt endelige vedtak om Creative Europe etter at EUs langtidsbudsjett for perioden 2014-2020 er vedtatt. Det er uvisst når dette vil skje, men det er forventninger om vedtak i løpet av 2013.

Nøkkelinformasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 18, 7.3.2019, p. 583-602
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
13.01.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
16.05.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
17.05.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Kultur- og likestillingsdepartementet
Informasjon fra departementet
Samtykkeproposisjon
Dato
14.03.2014
Annen informasjon

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013R1295
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro