EUs ordning for sivil beredskap: opprettelse og organisering av kunnskapsnettverket

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/1956 av 10. november 2021 om opprettelse og organisering av EU-kunnskapsnettverket for sivil beredskap

Commission Implementing Decision (EU) 2021/1956 of 10 November 2021 on the establishment and organisation of the Union Civil Protection Knowledge Network

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 11.11.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) EU-civilbeskyttelsesmekanismen (»EU-mekanismen«), der er omhandlet i afgørelse nr. 1313/2013/EU, sigter mod at styrke samarbejdet mellem Unionen og medlemsstaterne og fremme koordineringen på civilbeskyttelsesområdet for at gøre Unionens indsats i tilfælde af naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer mere effektiv.

(2) I henhold til artikel 13 i afgørelse nr. 1313/2013/EU oprettes der et EU-vidensnetværk om civilbeskyttelse (»vidensnetværket«) med henblik på at samle, behandle og udbrede viden og oplysninger, der er relevante for EU-mekanismen, og med inddragelse af relevante aktører inden for civilbeskyttelse og katastrofehåndtering, ekspertisecentre, universiteter og forskere.

(3) I henhold til artikel 13, stk. 1, i afgørelse nr. 1313/2013/EU støtter Kommissionen gennem vidensnetværket sammenhængen i planlægnings- og beslutningsprocesserne ved at fremme løbende udveksling af viden og information, der involverer alle aktivitetsområder under EU-mekanismen. I forbindelse med denne fremme af løbende udveksling af viden og information udarbejder Kommissionen, gennem vidensnetværket, strategiske planer, som fastlægger vidensnetværkets strategiske retning for de kommende år.

(4) For at skabe synergier med andre relevante grupper og netværk arbejder vidensnetværket tæt sammen med det i artikel 33, stk. 1, i afgørelse nr. 1313/2013/EU omhandlede udvalg og med de af Kommissionens ekspertgrupper, der arbejder med civilbeskyttelse og katastrofehåndtering, som er registreret i Kommissionens register over ekspertgrupper og lignende enheder. Vidensnetværket og Katastrofeberedskabskoordinationscentret (»ERCC«) arbejder tæt sammen for at sikre komplementaritet og gensidig støtte i forbindelse med deres respektive aktiviteter.

(5) Vidensnetværket bør ikke lave dobbeltarbejde, men benytte sig af de resultater, der er opnået af Kommissionens andre initiativer, som er relevante for netværkets arbejdsområde.

(6) Med henblik på formelt at oprette vidensnetværket er det nødvendigt at vedtage bestemmelser om vidensnetværkets organisatoriske struktur og arbejde.

(7) Vidensnetværkets organisatoriske struktur bør udgøres af rådgivende organer og et sekretariat. Vidensnetværkets rådgivende organer er bestyrelsen og arbejdsgrupperne for hver af vidensnetværkets søjler.

(8) Bestyrelsen bør primært agere strategisk forum, dvs. yde rådgivning til Kommissionen om den strategiske retning, og have rådgivende tilsynsfunktioner over for vidensnetværket.

(9) Med henblik på at sikre en effektiv organisering af vidensnetværkets aktiviteter er det nødvendigt at oprette vidensnetværkets sekretariat. Sekretariatsfunktionen bør varetages af Kommissionen og navnlig omfatte forvaltning, administration og koordinering af vidensnetværket. Sekretariatets primære funktion er at sikre sammenhæng, synergier og en smidig informationsstrøm i vidensnetværket og koordinere vidensnetværkets aktiviteter i overensstemmelse med den strategiske planlægning.

(10) Vidensnetværket og dets aktiviteter bør inddeles i to søjler, der skal udstikke rammerne for vidensnetværkets aktiviteter og fremme netværksbaserede udvekslinger i henhold til den enkelte søjles emneområde: kapacitetsopbygningssøjlen og forskningssøjlen. Kapacitetsopbygningssøjlen bør have til formål at samle, fremme og styrke kapacitetsopbygningsinitiativer, der er relevante for de interesserede parter på området for civilbeskyttelse og katastrofehåndtering, særligt med henblik på EU-mekanismen. Forskningssøjlen bør have til formål at samle den akademiske verden, fagfolk og beslutningstagere med henblik på et samarbejde på tværs af fag, sektorer og grænser om at anvende videnskabelig viden mere effektivt på katastroferisikostyring, navnlig forebyggelses- og beredskabsaktiviteter.

(11) Kapacitetsopbygningssøjlen bør have fokus på velkendte, eksisterende programmer og projekter, såsom EU-mekanismens uddannelses- og øvelsesprogram, udvekslingen af eksperter i civilbeskyttelse, vidensnetværkets partnerskaber og EU-mekanismens forebyggelses- og beredskabsprogram. Disse programmer bør konsolideres ved en gradvis og fortløbende proces og suppleres af andre kapacitetsopbygningsaktiviteter. Forskningssøjlen bør bygge på og integrere eksisterende videnskabelige strukturer og netværk, der understøtter EU-mekanismen, navnlig videnscentret for katastroferisikostyring, der forvaltes af Europa-Kommissionens Fælles Forskningscenter, og relevante Horisont Europa-programmer, der finansierer forsknings- og innovationsaktiviteter og relaterede netværksinitiativer inden for katastroferisikostyring.

(12) Reglerne for vidensnetværksmedlemmernes offentliggørelse af oplysninger bør overholde reglerne om behandling af fortrolige oplysninger.

(13) Med henblik på gennemsigtighed i forbindelse med de aktiviteter, som vidensnetværkets organer gennemfører, bør Kommissionen offentliggøre relevante mødedokumenter på den onlineplatform, der er omhandlet i artikel 13, stk. 1, litra d), i afgørelse nr. 1313/2013/EU.

(14) Personoplysninger bør behandles i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725.

(15) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er omhandlet i artikel 33, stk. 1, i afgørelse nr. 1313/2013/EU —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
10.11.2021
Anvendelsesdato i EU
01.12.2021
Hjemmel eller endrer

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Justis- og beredskapsdepartementet