Beslutningsprosessen: katastrofeberedskap

Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på området befinner seg. 

Forslag til EU-rettsakter under behandling i Europaparlamentet og/eller Rådet

EU-rettsakter under behandling i EØS-organene

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: parlamentsbehandling i et eller flere EFTA/EØS-land ikke avsluttet

Tittel EU-initiativ og -forslag EU-vedtak EØS-vedtak Gjennomføring i norsk rett
Styrking av den europeiske forsvarsindustrien gjennom felles anskaffelser
KOM(2022) 349
32023R2418 Nr. 81/2024

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: gjennomføring i norsk rett forberedes

Tittel EU-initiativ og -forslag EU-vedtak EØS-vedtak Gjennomføring i norsk rett
EUs ordning for sivil beredskap 2014-2020
KOM(2011) 934
32013D1313 Nr. 150/2014