Beslutningsprosessen: katastrofeberedskap

Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på området befinner seg. 

Forslag til EU-rettsakter under behandling i Europaparlamentet og/eller Rådet

EU-rettsakter under behandling i EØS-organene

Tittel EU-initiativ og -forslag EU-vedtak EØS-vedtak Gjennomføring i norsk rett
Forlengelse av overgangsperioden for rescEU
32023D2671
Direktiv om kritiske enheters motstandsdyktighet
KOM(2020) 829
32022L2557

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: gjennomføring i norsk rett forberedes

Tittel EU-initiativ og -forslag EU-vedtak EØS-vedtak Gjennomføring i norsk rett
EUs ordning for sivil beredskap 2014-2020
KOM(2011) 934
32013D1313 Nr. 150/2014