EUs ordning for katastrofeberedskap

Tittel

Kommisjonsvedtak 2008/73/EF, Euratom av 20. desember 2007 om endring av beslutning 2004/277/EF, Euratom om gjennomføringsbestemmelser for Rådets beslutning 2007/779/EF om etablering av Fellesskapets ordning for katastrofeberedskap

Commission Decision 2008/73/EC, Euratom of 20 December 2007 amending Decision 2004/277/EC, Euratom as regards rules for the implementation of Council Decision 2007/779/EC, Euratom establishing a Community civil protection mechanism

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Gjennomføringsbestemmelser vedrørende rådsbeslutning 2007/779/EF. Innlemmes ikke i EØS-avtalen og gjennomføres ikke i norsk rett, men anvendes i Norge fra ikrafttredelsen av EØS-vedtaket om rådsbeslutning 2007/779/EF.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
20.12.2007
Anvendelsesdato i EU
24.01.2008

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Justis- og beredskapsdepartementet
Lovproposisjon
Anvendes fra i Norge
15.03.2008