Restkonsentrasjoner av tulatromysin i matvarer

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1359/2014 av 18. desember 2014 om endring av vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 for stoffet tulatromysin

Commission Implementing Regulation (EU) No 1359/2014 of 18 December 2014 amending the Annex to Regulation (EU) No 37/2010, as regards the substance tulathromycin

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 30.10.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 24.8.2015)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) nr. 1359/2014 omhandler tulatromysin, som er et antibiotikum. Stoffet står oppført i tabell 1 i vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 over tillatte stoffer til matproduserende dyr, med grenseverdier (MRL) i fett, lever og nyre fra storfe og svin. European Medicines Agency, EMA, har mottatt en søknad om endring av føringer for dette stoffet samt fastsettelse av MRL også i muskel. Committee for Medicinal Products for Veterinary Use (CVMP) har vurdert den nye dokumentasjonen som er sendt inn på tulatromysin, og har på den bakgrunnen nå anbefalt en endring i nåværende daglig inntak i tillegg til etablering av midlertidige MRL- verdier for storfe og svin . De midlertidige MRL- verdiene skal gjelde frem til 1. januar 2015. Årsaken til det er at analytiske metoden for å påvise rester av stoffet ikke er tilstrekkelig validert for de foreslåtte MRL'ene. CVMP har også konkludert at ekstrapolering av grenseverdiene til andre matproduserende dyr ikke kan støttes for dette stoffet.

Vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 er endret i henhold til dette.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjeldende regelverk er forskrift 30. mai 2012 nr. 512 om grenseverdier for legemiddelrester i næringsmidler fra dyr som gjennomfører forordning (EF) nr. 470/2009 og forordning (EU) nr. 37/2010 med endringer. Forordning (EU) nr. 1359/2014 skal høres og gjennomføres som en endring i forskriften. Rettsakten fører til midlertidig høyere MRL-verdier for lever, fett og nyre samt MRL også i muskel fra storfe og svin.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten anses ikke å ha noen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
18.12.2014
Anvendelsesdato i EU
17.02.2015
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.10.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
30.10.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.11.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.11.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014R1359
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro