Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidlet monepantel i matvarer

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 362/2011 av 13. april 2011 som endrer vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 om farmakologisk virksomme stoffer og disses klassifikation med hensyn til maksimalgrænseverdier for restkonsentrasjoner i animalske fødevarer når det gjelder stoffet monepantel

Commission Regulation (EU) No 362/2011 of 13 April 2011 amending the Annex to Regulation (EU) No 37/2010 on pharmacologically active substances and their classification regarding maximum residue limits in foodstuffs of animal origin, as regards the substance monepantel

Siste nytt

EØS-komitevedtak 30.04.2012

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 8.5.2012)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) nr. 362/2011 omhandler monepantel som er et antiparasittmiddel. Stoffet er i dag oppført i tabell 1 i vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 som tillatt brukt til sau og geit, med grenseverdier (MRL) for muskel, fett, lever og nyre. MRL-verdiene for geit er midlertidige og utløp 1. januar 2011. Etter anbefaling fra Committee for Medicinal Products for Veterinary Use (CVMP) vil tidsfristen nå bli forlenget til 1. januar 2012.

Merknader
Gjeldende regelverk er forskrift 10. oktober 1996 nr. 997 om grenseverdier for rester av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse. Forskriften skal erstattes av en ny forskrift som gjennomfører forordning (EF) nr. 470/2009 og forordning (EU) nr. 37/2010 med endringer. Den nye forskriften har vært til høring og kan vedtas så snart forordningene er tatt inn i EØS-avtalen. Forordning (EU) nr. 362/2011 skal høres og gjennomføres som en endring i den nye forskriften. Rettsakten fører til at monepantel fortsatt tillates brukt på geit til 1. januar 2012.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Ettersom rettsakten kun gjelder en forlengelse av dagens situasjon for bruk av antiparasittmiddelet monepantel til geit, vil den ikke få noen konsekvenser verken for Mattilsynets arbeid eller for næringen.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne-, og likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status

Rettsakten ble vedtatt 13. april 2011 og gjelder i EU fra samme dato.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
13.04.2011
Anvendelsesdato i EU
17.04.2011
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 4, 19.1.2017, p. 657-658
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.02.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
30.04.2012
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011R0362
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro