Maksimalkonsentrasjoner av natriumsalisylat i animalske næringsmidler

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 914/2010 av 12. oktober 2010 som endrer vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 om farmakologisk virksomme stoffer og klassifiseringen av disse med hensyn til maksimalgrenseverdier for restkonsentrasjoner i animalske næringsmidler når det gjelder stoffet natriumsalisylat

Commission Regulation (EU) No 914/2010 of 12 October 2010 amending the Annex to Regulation (EU) No 37/2010 on pharmacologically active substances and their classification regarding maximum residue limits in foodstuffs of animal origin, as regards the substance sodium salicylate

Siste nytt

EØS-komitevedtak 30.04.2012

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 8.5.2012)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) nr. 914/2010 omhandler det betennelsesdempende stoffet natriumsalisylat. Natriumsalisylat er inkludert i tabell 1 i vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 som tillatt til oral bruk på storfe og svin uten grenseverdi, unntatt dyr som produserer melk til humant konsum. Stoffet er også inkludert som tillatt til lokal bruk på alle matproduserende dyr uten grenseverdi, unntatt fisk.

Ifølge forordning (EU) nr. 914/2010 skal natriumsalisylat også være tillatt til oral bruk på kalkun med grenseverdier på 400 mikrogram per kilogram (µg/kg) for muskler, 2500 µg/kg for hud og fett, 200 µg/kg for lever og 150 µg/kg for nyrer.

Merknader
Gjeldende regelverk er forskrift 10. oktober 1996 nr. 997 om grenseverdier for rester av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse. Denne forskriften skal erstattes av en ny forskrift som gjennomfører forordning (EU) nr. 470/2009 og forordning (EU) nr. 37/2010 med endringer. Den nye forskriften har vært på høring og kan vedtas så snart forordningene er tatt inn i EØS-avtalen.

Forordning (EU) nr. 914/2010 skal høres og gjennomføres som en endring i den nye forskriften.

Rettsakten fører til et bedre utvalg av legemidler til matproduserende dyr.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Ved å åpne for bruk av legemidler med natriumsalisylat kan rettsakten føre til bedre helse og velferd for kalkun. Rettsakten har ingen konsekvenser for Mattilsynets arbeid og heller ingen vesentlige økonomiske konsekvenser for næringa.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært på høring hos Statens legemiddelverk, Den norske veterinærforening, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening, Norges veterinærhøgskole, TINE og Kjøtt- og fjørfebransjens landsforbund. Mattilsynet har ikke mottatt innvendinger mot rettsakten fra høringsinstansene.

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler både i møtet 17. februar 2011 og ved skriftlig prosedyre, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status

Rettsakten ble vedtatt 12. oktober 2010 og gjelder i EU fra 12. desember 2010.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
12.10.2010
Anvendelsesdato i EU
12.12.2010
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 4, 19.1.2017, p. 646-648
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
30.04.2012
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010R0914
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro