Merking av kosmetiske produkter: gjennomføringsbestemmelser om ordlisten over vanlige navn på bestanddeler

Tittel

Kommisjonsbeslutning (EU) 2022/677 av 31. mars 2022 om fastsettelse av regler for anvendelsen av europaparlamentets- og rådets forordning (EF) nr. 1223/2009 med hensyn til ordlisten over vanlige navn på bestanddeler til bruk ved merking av kosmetiske produkter

Commission Implementing Decision (EU) 2022/677 of 31 March 2022 laying down rules for the application of Regulation (EC) No 1223/2009 of the European Parliament and of the Council as regards the glossary of common ingredient names for use in the labelling of cosmetic products

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 20.12.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.2.2023)

Sammendrag av innhold
Denne rettsakten går etter hurtigprosedyren. Rettsakten endrer ordlisten over vanlige navn på bestanddeler til bruk ved merking av kosmetiske produkter – jf. § 1c.i kosmetikkforskriften.

Artikkel 19 (1)(g) i kosmetikkforordningen 1223/2009 stiller krav om at en ingrediensliste skal være en del av merkingen av kosmetiske produkter. Innholdsstoffene skal navngis i samsvar med vanlige navn på bestanddeler slik det fremgår av ordlisten som Kommisjonen har utarbeidet og oppdatert iht. artikkel 33 i kosmetikkforordningen. Ordlisten tar utgangspunkt i den internasjonalt aksepterte nomenklaturen "International Nomenclature of Cosmetic Ingredients" (INCI).

Kommisjonens beslutning (EU) 2019/701 etablerte en ordliste over vanlige navn på bestanddeler til bruk ved merking av kosmetiske produkter i samsvar med artikkel 33 i kosmetikkforordningen. Et stort antall tilføyelser til denne ordlisten er nødvendig for å ta hensyn til nye navn på bestanddeler som er tatt i bruk for kosmetiske produkter på markedet i EU/EØS. Det er derfor nødvendig at beslutning (EU) 2019/701 erstattes for å oppnå klarhet.

Med det formål å oppdatere ordlisten, har Kommisjonen særlig brukt nye INCI navn, slik de er publisert i «Personal Care Product Council», og har også korrigert eksisterende ingrediensnavn som har inneholdt feil eller er utelatt.

Artikkel 19 i kosmetikkforordningen (EU) 1223/2009 sier at for fargestoffer andre enn dem som brukes til hårfarging, skal rangeres etter "Colour Index" (CI) der det er mulig når kosmetiske produkter merkes. CI nummeret skal derfor oppgis som det vanligste brukte navnet for fargestoffer andre enn dem som brukes til hårfarging.

Noen ingredienser/stoffer som benyttes i parfyme og aromatiske komposisjoner har ikke et INCI navn. Såkalte "parfymenavn" har blitt brukt i Unionen i forbindelse med merkingen av produkter med innhold av disse stoffene. Derfor bør det i ordlisten føres opp "parfymenavnene" som er vanlig å bruke i unionen.

Den andre paragrafen i artikkel 33 av kosmetikkforordningen (EU) 1223/2009 fastslår ordlisten over vanlige navn på bestanddeler skal brukes til merking av kosmetiske produkter, senest innen 12 måneder etter publisering av ordlisten i Official Journal of the European Union. For å oppnå størst mulig grad av klarhet og rettslig sikkerhet skal anvendelse av denne kommisjonsbeslutningen utsettes i 12 måneder, samtidig som det er mulig for virksomhetene å straks ta den nye ordlisten i bruk.

Rettsakten skal tre i kraft i EU fra 29. april 2023.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 8. april 2013 nr. 391 om kosmetikk og kroppspleieprodukter.

Økonomiske og administrative konsekvenser
EU kommisjonen har lagt ned et stort arbeid med denne ordlisten, som består av hele 26546 navn - INCI, navn på parfymestoffer, og fargeindeks for fargestoffer ( med unntak av fargestoffer ment for hårfarging). Dette medfører også risiko for feil. Forhåpentligvis får EU kommisjonen på plass et system som legger opp til å korrigere feil uten unødvendig administrativ belastning.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS - relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
31.03.2022
Anvendelsesdato i EU
29.04.2023

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
05.10.2022
Vedtatt i EØS-komiteen
09.12.2022
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
10.12.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
10.12.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
14.12.2022
Anvendes fra i Norge
14.12.2022

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32022D0677
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro