Grenseverdier for rester av veterinærlegemidlet eprinomektin i matvarer

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1390/2014 av 19. desember 2014 om endring av vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 for stoffet eprinomektin

Commission Implementing Regulation (EU) No 1390/2014 of 19 December 2014 amending the Annex to Regulation (EU) No 37/2010, as regards the substance ‘eprinomectin’

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 30.10.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 24.8.2015)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) nr.1390/2014 omhandler eprinomektin, som er et antiparasittmiddel. Stoffet står oppført i tabell 1 i vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 over tillatte stoffer til matproduserende dyr. Vev fra sau og geit har på grunn av manglende dokumentasjon hatt en midlertidig grenseverdi (MRL), som utløp 1. juli 2014. "Committee for Medicinal Products for Veterinary Use" (CVMP) kan heller ikke nå anbefale å sette en endelig MRL, men å forlenge den midlertidige perioden frem til 30. juni 2016. Dette skyldes at den analytiske metoden som brukes for å overvåke rester i sau og geit foreløpig ikke er god nok.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjeldende regelverk er forskrift 30. mai 2012 nr. 512 om grenseverdier for legemiddelrester i næringsmidler fra dyr som gjennomfører forordning (EF) nr. 470/2009 og forordning (EU) nr. 37/2010 med endringer. Forordning (EU) nr. 1390/2014 skal høres og gjennomføres som en endring i forskriften. Rettsakten fører til at MRL for sau og geit forblir midlertidig frem til 30. juni 2016.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten anses ikke å ha noen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten fører ikke til noen endringer av dagens rettstilstand.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
19.12.2014
Anvendelsesdato i EU
22.02.2015

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.10.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
30.10.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.11.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.11.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
01.06.2015
Anvendes fra i Norge
01.06.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014R1390
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro