Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for aluminiumsalisylat

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning om (EU) 2015/1308 av 29. juli 2015 om endring av forordning (EU) nr. 37/2010 for stoffet 'aluminiumsalisylat, basisk'

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/1308 of 29 July 2015 amending Regulation (EU) No 37/2010 as regards the substance ‘aluminium salicylate, basic’

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 03.11.2015

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 17.11.2015)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) nr. 2015/1308 omhandler aluminiumsalisylat, basisk, som er et kjemisk stoff som brukes mot diaré og tarminflammasjon. Stoffet står oppført i tabell 1 i vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 over tillatte stoffer til oral bruk til storfe, unntatt dyr som produserer melk til humant konsum og til lokal bruk for alle matproduserende dyr unntatt fisk. På grunnlag av søknad som er sendt til EMA "European Medicines Agency" om endring av eksisterende oppføringer, har "Committee for Medicinal Products for Veterinary Use" (CVMP) anbefalt å opprettholde klassifisering "ingen krav til MRL" for aluminiumsalisylat, basisk, men kun for lokal bruk av dette stoffet og kun for andre matproduserende dyrearter enn storfe, geit, dyr av hestefamilien, kanin, og fisk. Etter forordningen bør den eksisterende oppføringen for storfe erstattes med numeriske MRL-er. Siden stoffet nå er foreslått til bruk til voksne dyr, blir klassifisering "Ingen krav til MRL' ikke lenger gyldig, og etablering av grenseverdier i vev fra storfe og melk er nødvendig. I henhold til artikkel 5 i forordning (EF) nr 470/2009, har EMA vurdert at ekstrapolering av de numeriske MRL-er for aluminiumsalisylat, basisk, fra storfe til geit, dyr av hestefamilien og kanin er hensiktsmessig. Vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 er endret i henhold til dette.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjeldende regelverk er forskrift 30. mai 2012 nr. 512 om grenseverdier for legemiddelrester i næringsmidler fra dyr som gjennomfører forordning (EF) nr. 470/2009 og forordning (EU) nr. 37/2010 med endringer. Forordning (EU) nr. 2015/1308 skal høres og gjennomføres som en endring i forskriften. Rettsakten fører til at eksisterende oppføring "ingen krav til MRL" for aluminiumsalisylat, basisk endres til numerisk MRL-er i vev og melk fra storfe og at disse ekstrapoleres til geit, dyr av hestefamilien, og kanin.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten vurderes å ikke ha noen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Endringen gjelder aluminiumsalisylat, basisk, som er et kjemisk stoff som brukes mot diaré og tarminflammasjon hos storfe.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
29.07.2015
Anvendelsesdato i EU
28.09.2015

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.10.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
30.10.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.11.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.11.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
02.11.2015
Anvendes fra i Norge
02.11.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R1308
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro