Tobakksdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om helseadvarsler

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/1842 av 9. oktober 2015 om tekniske spesifikasjoner for plassering, utforming og størrelse av helseadvarsler med bilde på røyketobakk

Commission Implementing Decision (EU) 2015/1842 of 9 October 2015 on the technical specifications for the layout, design and shape of the combined health warnings for tobacco products for smoking

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 29.4.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 13.11.2015)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsvedtak 2015/1842 om de tekniske spesifikasjonene for helseadvarsler med bilder for røyketobakk.

I det nye tobakksdirektivet (direktiv 2014/40/EU) er det fastsatt nye regler om helseadvarsler med bilder for røyketobakk. Direktivets artikkel 10 nr. 4 gir EU-kommisjonen hjemmel til å fastsette tekniske spesifikasjoner for advarslenes utforming og størrelse.

Alle pakninger for røyketobakk skal ha kombinerte helseadvarsler (kombinasjon av bilde og tekst). Disse skal blant annet:

- Inneholde en tekstadvarsel fra direktivets vedlegg 1 og et tilhørende fargebilde fra vedlegg 2.

- Inneholde opplysninger om hjelp til røykeslutt, som telefonnummer, nettadresse osv.

- Dekke 65 % av for- og baksiden, noe som er en økning fra dagens 30 % og 40 % på henholdsvis for- og baksiden.

Vedtaket gir detaljene for helseadvarsler med bilde tilpasset de ulike pakningstypene, herunder plassering, størrelse, format, farge og skriftstørrelse for å sikre at hvert enkelt element er fult synlig

Merknader

Rettslige konsekvenser
Vedtaket medfører behov for endringer i forskrift om innhold og merking av tobakksvarer. Det anses nødvendig å sende denne saken på høring i Norge.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Vedtaket medfører økonomiske konsekvenser for produsentene av tobakk, ingen andre. Vedtaket inneholder overgangsbestemmelser.

Vurdering
Vedtaket anses EØS-relevant og akseptabelt.

Status
Vedtaket er til vurdering i EØS/EFTA-landene.

Rettsakten behandles i EØS-spesialutvalget for helse, der blant andre Helse- og omsorgsdepartementet er representert.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
25.06.2015
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
09.10.2015
Anvendelsesdato i EU
03.11.2015

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 84, 13.12.2018, p. 426-431
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.03.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
29.04.2016
EØS- komitebeslutning

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015D1842
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro