Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidlet isoeugenol i matvarer

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 363/2011 av 13. april 2011 som endrer vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 om farmakologisk virksomme stoffer og klassifiseringen av disse med hensyn til maksimalgrenseverdier for restkonsentrasjoner i animalske næringsmidler når det gjelder angår stoffet isoeugenol

Commission Regulation (EU) No 363/2011 of 13 April 2011 amending the Annex to Regulation (EU) No 37/2010 on pharmacologically active substances and their classification regarding maximum residue limits in foodstuffs of animal origin, as regards the substance isoeugenol

Siste nytt

EØS-komitevedtak 30.04.2012

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 8.5.2012)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) nr. 363/2011 omhandler stoffet isoeugenol, et sedasjons- og bedøvelsesmiddel til fisk. Etter å ha vurdert en søknad om fastsettelse av grenseverdier (MRL) for isoeugenol i atlanterhavslaks og regnbueørret, har Committee for Medicinal Products for Veterinary Use (CVMP) foreslått en grenseverdi for stoffet. Dette er tatt til følge, og i tabell 1 i vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2011 er isoeugenol tilføyd med en MRL på 6 mg/kg.

Merknader
Gjeldende regelverk er forskrift 10. oktober 1996 nr. 997 om grenseverdier for rester av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse. Forskriften skal erstattes av en ny forskrift som gjennomfører forordning (EF) nr. 470/2009 og forordning (EU) nr. 37/2010 med endringer. Den nye forskriften har vært på høring og kan vedtas så snart forordningene er tatt inn i EØS-avtalen. Forordning (EU) nr. 363/2011 skal høres og gjennomføres som en endring i den nye forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Tilgjengelige bedøvelsesmidler og gode anvendelsesmetoder for disse er en forutsetning for kommersielt fiskeoppdrett. Høyt stressnivå hos fisk som følge av nødvendig håndtering kan få negative økonomiske og fiskevelferdsmessige konsekvenser. Denne rettsakten tillater bruk av et stoff som er godt egnet til demping av stress, og som derfor vil være et gunstig alternativ når fisk skal flyttes eller håndteres på annen måte. Rettsakten har ingen nevneverdige økonomiske konsekvenser for næringen og heller ingen konsekvenser for Mattilsynets arbeid.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne-, og likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status

Rettsakten ble vedtatt 13. april 2011 og gjelder i EU fra 14. juli 2011.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
13.04.2011
Anvendelsesdato i EU
17.04.2011
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 4, 19.1.2017, p. 659-660
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.02.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
30.04.2012
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011R0363
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro