Grenseverdier for restkonsentrasjoner av farmakologisk virksomme stoffer i animalske næringsmidler: endringsbestemmelser om nitroksinil

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 201/2012 av 8. mars 2012 som endrer vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 om grenseverdier for restkonsentrasjoner av farmakologisk virksomme stoffer i animalske næringsmidler, hva gjelder stoffet nitroksinil

Commission Implementing Regulation (EU) No 201/2012 of 8 March 2012 amending the Annex to Regulation (EU) No 37/2010 on pharmacologically active substances and their classification regarding maximum residue limits in foodstuffs of animal origin, as regards the substance nitroxinil

Siste nytt

EØS-komitevedtak 28.9.2012

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.10.2012)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) nr. 201/2012 omhandler nitroksilin, som er et legemiddel mot parasitter. Stoffet er i dag oppført i tabell 1 i vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 som tillatt brukt til storfe og småfe. Stoffet har grenseverdier (MRL) for muskel, fett, lever og nyre, men ikke for melk. European Medicines Agency (EMA) har fått en søknad fra Irland om en utvidelse (ekstrapolering) av de eksisterende bestemmelsene for nitroksinil slik at en MRL også kan fastsettes for melk. Etter anbefaling fra Committee for Medicinal Products for Veterinary Use (CVMP) er det nå satt en MRL-verdi for melk i vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010, og bestemmelsen "Not for use in animals from which milk is produced for human consumption" er fjernet.

Merknader

Rettslige konsekvenser:
Gjeldende regelverk er forskrift 10. oktober 1996 nr. 997 om grenseverdier for rester av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse. Forskriften skal erstattes av en ny forskrift som gjennomfører forordning (EF) nr. 470/2009 og forordning (EU) nr. 37/2010 med endringer. Den nye forskriften har vært til høring og kan vedtas så snart forordningene er tatt inn i EØS-avtalen. Forordning (EU) nr. 201/2012 skal høres og gjennomføres som en endring i den nye forskriften. Rettsakten fører til at stoffet nitroksinil nå også kan brukes til melkeproduserende dyr.

Økonomiske og administrative konsekvenser: Rettsakten anses ikke å få noen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant regelverket EØS-relevant og akseptabelt.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt 8. mars 2012 og gjelder i EU fra 8. mai 2012.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
26.01.2012
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
08.03.2012
Anvendelsesdato i EU
08.05.2012
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 26, 27.4.2017, p. 173-175
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
28.09.2012
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.11.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.11.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012R0201
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro