Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for imidakloprid

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/621 av 15. april 2021 om endring av forordning (EU) nr. 37/2010 for å klassifisere stoffet imidakloprid med hensyn til øvre grenseverdi for restmengder i næringsmidler av animalsk opprinnelse

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/621 of 15 April 2021 amending Regulation (EU) No 37/2010 to classify the substance imidacloprid as regards its maximum residue limit in foodstuffs of animal origin

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 15.7.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 28.6.2021)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) nr. 2021/621 omhandler imidakloprid, som er et antiparasittmiddel. Stoffet har til nå ikke vært oppført i tabell 1 i vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 over tillatte stoffer til matproduserende dyr. "European Medicines Agency" (EMA) har behandlet en søknad om fastsettelse av en grenseverdi (MRL) for laksefisk for dette stoffet. På grunnlag av søknaden har "Committee for Medicinal Products for Veterinary Use" (CVMP) foreslått en grenseverdi for laksefisk i naturlig forhold av muskel og skinn. CVMP har også konkludert at ekstrapolering av denne grenseverdien til all fisk er hensiktsmessig. Vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 er endret i henhold til dette. Grenseverdien for imidakloprid er dermed inkludert i listen.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjeldende regelverk er forskrift 30. mai 2012 nr. 512 om grenseverdier for legemiddelrester i næringsmidler fra dyr som gjennomfører forordning (EF) nr. 470/2009 og forordning (EU) nr. 37/2010 med endringer. Forordning (EU) nr. 2021/621 skal høres og gjennomføres som en endring i forskriften. Rettsakten fører til at imidakloprid blir tillatt å bruke til fisk.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten anses ikke å ha noen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for matområdet, der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Endringen gjelder etablering av grenseverdi for rester av imidakloprid i fisk. Stoffet er ikke oppført i tabell 1 i vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 over tillatte stoffer til fisk. Denne forordningen medfører etablering av grenseverdi for imidakloprid i laksefisk samt mulighet til ekstrapolering av grenseverdien til all fisk. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
15.04.2021
Anvendelsesdato i EU
06.05.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.06.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
09.07.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
10.07.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
10.07.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
13.07.2021
Anvendes fra i Norge
13.07.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R0621
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro