Maksimalgrenseverdier for rester av veterinærlegemidlet derquantel i fårekjøtt

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 890/2010 av 8. oktober 2010 som endrer vedlegget til Kommisjonsforordning (EU) nr. 37/2010 om farmakologisk virksomme stoffer og disses klassifisering med hensyn til maksimalgrenseverdier for restkonsentrasjoner i animalske næringsmidler med hensyn til veterinærlegemidlet derquantel

Commission Regulation (EU) No 890/2010 of 8 October 2010 amending the Annex to Regulation (EU) No 37/2010 on pharmacologically active substances and their classification regarding maximum residue limits in foodstuffs of animal origin, as regards the substance derquantel

Siste nytt

EØS-komitevedtak 30.04.2012

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 8.5.2012)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) nr. 890/2010 gjelder antiparasittmidlet derquantel.

Ifølge forordningen har Kommisjonen tillatt bruk av derquantel på småfe med grenseverdier på 2 mikrogram per kilogram (µg/kg) for muskler, 40 µg/kg for fett, 20 µg/kg for lever og 5 µg/kg for nyrer. Stoffet er ikke tillatt brukt på dyr som produserer melk til humant konsum.

Merknader
Gjeldende regelverk er forskrift 10. oktober 1996 nr. 997 om grenseverdier for rester av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse. Forskriften skal erstattes av en ny forskrift som gjennomfører forordning (EU) nr. 470/2009 og forordning (EU) nr. 37/2010 med endringer. Den nye forskriften har vært på høring og kan vedtas så snart forordningene er tatt inn i EØS-avtalen.

Forordning (EU) nr. 890/2010 skal høres og gjennomføres som en endring i den nye forskriften.

Rettsakten fører til et bedre utvalg av legemidler til matproduserende dyr.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Ved å åpne for bruk av legemidler med derquantel kan rettsakten føre til bedre helse og velferd for småfe. Rettsakten har ingen konsekvenser for Mattilsynets arbeid og heller ingen vesentlige økonomiske konsekvenser for næringa.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært på høring hos Statens legemiddelverk, Den norske veterinærforening, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening, Norges veterinærhøgskole, TINE og Kjøtt- og fjørfebransjens landsforbund. Mattilsynet har ikke mottatt innvendinger mot rettsakten fra høringsinstansene.

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler både i møtet 17. februar 2011 og ved skriftlig prosedyre, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status

Rettsakten ble vedtatt 8. oktober 2010 og gjelder i EU fra 9. april 2012.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
08.10.2010
Anvendelsesdato i EU
09.04.2012
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 4, 19.1.2017, p. 643-645
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
30.04.2012
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010R0890
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro